Nastavení cookies

Zahraniční oddělení v rámci ministerstva řídí, plánuje, koordinuje, organizuje, zabezpečuje a hodnotí kulturní styky se zahraničím a zajišťuje zahraniční služební cesty, atd.

(1) Zahraniční odbor plní úkoly ministerstva na úseku zahraničních styků. (2) Na svěřeném úseku odbor plní úkoly uvedené v § 24 v souladu s organizačním řádem a dále zejména a) spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí při vypracování návrhů dohod o kulturní spolupráci, b) zpracovává ve spolupráci s ostatními zúčastněnými ústředními orgány státní správy návrhy prováděcích plánů ke kulturním dohodám, připravené na základě podkladů projednaných s ostatními odbornými útvary ministerstva, c) v rámci ministerstva řídí, plánuje, koordinuje, organizuje, zabezpečuje a hodnotí kulturní styky se zahraničím a zajišťuje zahraniční služební cesty, d) organizuje a zajišťuje styk zaměstnanců ministerstva se zaměstnanci zastupitelských úřadů cizích států, se zastupitelskými úřady České republiky v zahraniční a s představiteli mezinárodních organizací, e) eviduje závazky vyplývající z mezinárodních smluv, jejichž plnění bylo uloženo ministerstvu a při jejich plnění spolupracuje s ostatními věcně příslušnými odbory ministerstva, f) plánuje a zabezpečuje zahraniční vysílané a přijímané výstavy s výjimkou těch, které na svém úseku plánuje a zabezpečuje odbor umění a knihoven, jakož i odbor médií a audiovize, g) navrhuje vhodná opatření k zaměření a rozvoji mezinárodní kulturní spolupráce, h) koordinuje plnění úkolů ministerstva vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii a zastupuje v této problematice ministerstvo navenek, i) je gesčním útvarem ministerstva pro vztah k Ministerstvu zahraničních věcí, s nímž v rozsahu působnosti ministerstva spolupracuje při plnění úkolů, vyplývajících pro Českou republiku z členství v Evropské unii, organizacích systému OSN a dalších mezinárodních vládních organizací, j) odpovídá za správu pravidelně doplňované databáze předpisů Evropských společenství (ISAP) a výstupy z ní využívá k zabezpečení harmonizace právních předpisů v oblasti věcné působnosti ministerstva i mimo ni s právní úpravou Evropských společenství a poskytuje z této databáze údaje jednotlivým odborům, Podrobnější informace jsou uvedeny ve výročních zprávách na jednotlivé roky na webových stránkách Ministerstva kultury.