Odbor výzkumu a vývoje

(1) Odbor výzkumu a vývojezajišťuje plnění úkolů ministerstva při financování výzkumu a vývoje v resortu kultury podle zvláštních předpisů 5).

(2) V rámci této působnosti odbor výzkumu a vývoje zejména:

 1. připravuje zásadní nelegislativní dokumenty pro oblast výzkumu,  vývojea inovacíza resort ministerstva (koncepce výzkumu a vývoje, výzkumné programy apod.), při přípravě těchto dokumentů spolupracuje s věcnými odbory ministerstva,
 2. zajišťuje notifikace příslušných dokumentůvýzkumu,  vývojea inovacíministerstva u Evropské komise (EK), projednává s EK problematiku veřejné podpory výzkumu, a vývoje a inovacíz rozpočtové kapitoly  ministerstva, zajišťuje předání informací o poskytnuté podpoře EK cestou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
 3. je gesčním útvarem ministerstva ve vztahu k Radě pro výzkum, vývoja inovace (RVVI), spolupracuje s RVVIna přípravě zásadních dokumentů legislativní a nelegislativní povahy pro oblast výzkumu, vývojea inovací v ČR, odpovídá za ministerstvo za plnění úkolů stanovených RVVI pro oblast výzkumu,a vývoje a inovací,
 4. zpracovává za resort ministerstva návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovacev požadované struktuře, projednává tento návrh s RVVI, ve spolupráci s ekonomickým odborem připravuje podklad pro uplatnění návrhu těchto výdajů do návrhu výdajů státního rozpočtu rozpočtové kapitoly ministerstva.
 5. zajišťuje ve spolupráci s ekonomickým odborem souhrnné hodnocení poskytnuté podpory výzkumu,  vývojea inovacíza příslušné rozpočtové období pro státní závěrečný účet kapitoly ministerstva,
 6. organizuje a zajišťuje činnost poradního orgánu ministra kultury Rady ministra kultury pro výzkum,
 7. vyhlašuje veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacíchk výzkumným programům ministerstva,  zajišťuje přípravu dokumentů k veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích(přihlášky projektů, zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, oponentní posudky apod.)  v souladu s příslušnými právními předpisy,
 8. pro výzkumné programy zahajované nejdříve od r. 2011 zajišťuje hodnocení projektů z veřejné soutěže způsobem stanoveným zákonem č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jejich výsledků, provádí kontrolu čerpání poskytnuté podpory na tyto projekty,  
 9.  zajišťuje předání dodávek dat do Informačního systému výzkumu, vývojea inovací (IS VaVaI) k výzkumným aktivitám a jejich výsledkům. U výzkumných aktivit (výzkumných programů PK, DB, DC, DD, DE a institucionální podpory do r. 2011) při tvorbě dodávek dat do IS VaVaI  spolupracuje s věcnými odbory ministerstva,a to do roku 2017,
 10. plní úkoly RVVI v oblasti hodnocení výzkumu, vývoje a inovací a jejich výsledků dle platné Metodiky hodnocení výsledkůvýzkumných organizací a výsledků ukončených programů.
 11. vydává rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a projednává s RVVI statut výzkumných institucízřizovaných Ministerstvem kultury.   

 

 

 

5) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některýchsouvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.