Nastavení cookies

Výsledky výběrového dotačního řízení
podpora projektů profesionálního hudebního umění na rok 2011


Do dotačního řízení programu Kulturní aktivity pro rok 2011 v oblasti profesionálního hudebního umění bylo doručeno 278 žádostí (klasická hudba – 164, alternativní hudba – 114). Ministerstvo kultury, samostatné oddělení umění, provedlo kontrolu formálních náležitostí zaslaných projektů – žádostí o dotaci ze státního rozpočtu 2011. Na základě kontroly projektů byly vyřazeny tři žádosti, které nesplnily vyhlášené podmínky výběrového dotačního řízení. Komisím bylo předloženo k posouzení a hodnocení 112 projektů alternativní hudby a 163 projektů hudby klasické.

Dvoukolové zasedání komisí proběhlo 14. 12. 2010 a 17. 2. 2011 (hudba klasická), resp. 7. 12. 2010 a 18. 2. 2011 (hudba alternativní). Jmenování členů obou komisí, příprava a průběh jednání, způsob usnášení a další náležitosti spojené s činností komisí se řídí příkazem ministra č. 42/2006, kterým se vydává statut a jednací řád komisí a subkomisí pro výběrová dotační řízení vyhlašovaná Ministerstvem kultury, v platném znění. Hodnocení proběhlo formou bodování všech zařazených projektů. Bodové hodnocení prováděli jednotliví členové komisí po individuálním prostudování předložených žádostí a po společné rozpravě ke každé z nich. Z hodnocení jednotlivých porotců byl učiněn aritmetický průměr.

Projekty předložené komisi byly hodnoceny v těchto hlavních kategoriích:

  • přínos pro obor (objevná dramaturgie, vysoká umělecká či odborná úroveň apod.)

přínos projektu z hlediska kreativity a z hlediska zachování a rozvíjení umělecké různorodosti
- škála bodování 1–10 bodů

  • obsahové zpracování projektu (jasná formulace obsahu a cíle, soulad s vyhlášeným okruhem, konkrétní realizační plán, personální zajištění, časový harmonogram projektu), schopnost zajistit vícezdrojové financování (veřejné rozpočty, soukromé zdroje), reálnost projektu včetně přiměřenosti nákladů, schopnost žadatele projekt realizovat, účelnost a oprávněnost použití dotace MK v předchozím období vč. dodržení termínu jejího vyúčtování

- škála bodování 1–6 bodů

  • celostátní a nadregionální význam projektu

- škála bodování 1–4 body.


Celkový objem požadovaných finančních prostředků: 31 385 970 (alternativní) a 68 971 568 (klasická)

Objem finančních prostředků určených na výběrové dotační řízení: 19 500 000 Kč

Počet podpořených projektů: 134

Projekty jsou v tabulce výsledků seřazeny podle výše ohodnocení – bodování.
Vzhledem k finančním možnostem rozpočtu kapitoly 224 – Ministerstvo kultury v programu Kulturní aktivity na rok 2011 a vzhledem k velkému množství žadatelů o dotaci v oblasti umění v roce 2011 nemohly být všechny úspěšné projekty podpořeny v požadované výši.
Projekty, které získaly dotaci nad 500 000 Kč, byly hodnoceny komisí jako klíčové v oboru hudebního umění.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky 2011 - hudba klasická.xls, 38 kB
Výsledky 2011 - hudba alternativní.xls, 31.5 kB
Spojte se s námi