Dne 23. listopadu 2011 vstoupilo v platnost Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č.1194/2011/EU (dále jen rozhodnutí) ze dne 16. listopadu 2011, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení “Evropské dědictví“.

 

 

Toto označení bude udělováno významným pamětihodnostem hmotného i nehmotného evropského kulturního dědictví, které jsou symbolem evropské integrace, společných vzorů a historie.

 

Označení „Evropské dědictví“ vzniklo v roce 2006 jako mezivládní iniciativa, do které se zapojilo 17 evropských zemí, včetně České republiky. Každý členský stát zapojený do iniciativy mohl nominovat 4 pamětihodnosti, kterým bylo uděleno označení v roce 2009. V ČR získaly v rámci mezivládní iniciativy označení „Evropské dědictví“ následující pamětihodnosti: 
• Zámek Kynžvart
• Dolní oblast Vítkovice, areál „Důl Hlubina a koksovna a vysoké pece vítkovických železáren“ 
• Zlín, město Tomáše Bati
• Vysoká u Příbrami, Památník Antonína Dvořáka.

Cílem zavedení označení „ Evropské dědictví“ je zvýšení podpory evropské integrace, lepší pochopení evropských společných hodnot, dějin i kultury a principů založených na zásadách svobody, demokracie, dodržování lidských práv, kulturní a jazykové rozmanitosti, tolerance a solidarity. Z tohoto důvodu by kandidující pamětihodnost měla:
• označovat dědictví hmotné i nehmotné, vždy však svázané s konkrétním místem, které sehrálo určující úlohu v dějinách Evropy a/nebo při evropské integraci,
• mít symbolickou evropskou hodnotu,
• svou vzdělávací aktivitou pomáhat poznání našeho společného kulturního dědictví, společné historie, budování Evropské unie, zdůraznění demokratických hodnot a práv,
• podporovat vytváření sítí mezi místy i odborníky v oblasti kulturního dědictví, společné sdílení zkušeností a dobré praxe,
• podporovat růst kulturní turistiky v těchto místech a s tím související ekonomický přínos.

Označení „Evropské dědictví“ je součástí nového komunitárního programu Evropské Unie „Kreativní Evropa/Creative Europe (2014 - 2020)“, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014.

Na základě článku 10 tohoto rozhodnutí mají členské státy EU zajistit předběžný výběr pamětihodností k udělení označení. Každý členský stát může jednou za dva roky provést předběžný výběr nejvýše dvou pamětihodností.
Na základě článku 12 tohoto rozhodnutí se může jedna ze zúčastněných pamětihodností členského státu stát koordinátorem nadnárodní pamětihodnosti, která bude podána pod společným názvem a s jasnou tematickou spojitostí. Nadnárodní pamětihodnosti jsou předběžně vybírány členským státem koordinátora v rámci početních limitů pro pamětihodnosti stanovených v čl. 10 odst. 2 a jsou navrhovány jménem všech dotčených členských států poté, co s tím tyto členské státy souhlasily. 
Na základě článku 13 tohoto rozhodnutí je možno přihlásit k nominaci národní tematicky vázané pamětihodnosti. 
V roce 2012 probíhaly přípravné práce k zahájení projektu. Evropská komise vypracovala podrobné informace o akci, návod k účasti a příslušné formuláře žádostí. Na evropské úrovni byl v roce 2013 ustaven tzv. Evropský panel nezávislých odborníků, který provádí výběr a monitorování na úrovni Evropské unie. Evropský panel má třináct členů, z nichž čtyři jmenuje Evropský parlament, čtyři Rada, čtyři Evropská komise a jednoho člena Výbor regionů v souladu se svými příslušnými postupy. Členové Evropského panelu jsou jmenováni na tři roky. Evropský panel určí svého předsedu.
Nominace pamětihodností bude uskutečňována na základě národního předvýběru. Každý zúčastněný členský stát stanoví vlastní postupy a vlastní časový rozvrh pro předběžný výběr v souladu se zásadou subsidiarity, přičemž usiluje o to, aby administrativní opatření byla co nejjednodušší a nejflexibilnější. Formuláře žádostí předběžně vybraných pamětihodností předloží zúčastněný členský stát Evropské komisi do 1. března roku konání výběrového řízení, podle časového rozvrhu uvedeného v příloze rozhodnutí.


Roky 2013 a 2014 jsou tzv. přechodným obdobím, od roku 2015 bude projekt fungovat v plném schématu.

ČR jako stát, který se zúčastnil již předcházející mezivládní iniciativy, má nárok na výběr 4 pamětihodností v roce 2014.

Rok 2013 – členské státy, které se neúčastnily mezivládní iniciativy týkající se označení „Evropské dědictví“ z roku 2006 měly možnost předběžně vybrat v tomto roce až 4 pamětihodnosti pro udělení označení.

Rok 2014 – v tomto roce mohly do 1. března 2014 podat přihlášky země, které se zúčastnily mezivládní iniciativy (tedy i Česká republika) a měly možnost předběžně vybrat až 4 pamětihodnosti pro udělení označení s tím, že pamětihodnosti, kterým již bylo uděleno označení v rámci mezivládní iniciativy, mohly požádat o renominaci podle nových pravidel. Všechny čtyři pamětihodnosti v ČR, které získaly označení v rámci mezivládní iniciativy v r. 2009, svůj zájem o renominaci potvrdily. Nyní jsou posuzovány Evropským panelem na základě stejných kritérií a se stejným postupem, jež platí pro výběr pamětihodností členských států, které se mezivládní iniciativy nezúčastnily.

Od roku 2015 – každá země může jedenkrát za dva roky nominovat po národním předvýběru 2 pamětihodnosti přihláškou k Evropské komisi. Evropský panel vybere maximálně 1 pamětihodnost za každou zemi. Evropská komise pak formálně rozhodne o udělení označení na základě doporučení Evropského panelu.

 

 

Od 1. ledna 2015 přešla agenda označení “Evropské dědictví“ pod Národní památkový ústav a novou koordinátorkou se stala Mgr. Pavla Hlušičková.

 

Koordináty:
Mgr. Pavla Hlušičková
kancelář GŘ NPÚ

 

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ
 Valdštejnské nám. 3/162
 118 01 Praha 1 - Malá Strana
 tel.: 257 010 140
 mobil: 725 896 881
 e - mail: hlusickova.pavla@npu.cz
http://www.npu.cz

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Neoficiální překlad formuláře žádosti.odt, 40 kB
EHL application form revised for 2015 EN.odt, 35 kB
Pokyny pro uchazeče.pdf, 332.8 kB
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady.pdf, 791.4 kB