Odbor církví Ministerstva kultury vyhlašuje grant pro spolky:

 

Grant je vyhlašován v souladu s "Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím", které vydává Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Neinvestiční dotace (dále jen "dotace") jsou poskytovány na základě "Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy", které jsou přílohou usnesení vlády č. 92 ze dne 1.2.2010, byly změněny usnesením vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014, a na základě interních předpisů Ministerstva kultury, tj. příkazu ministra kultury č. 25/2010, ve znění příkazu ministra kultury č. 21/2015.

 

Konkurz je vyhlašován na následující kalendářní rok a jeho uzávěrka je stanovena tak, aby lhůta pro podávání žádostí nebyla kratší než 30 dnů. Pro rok 2019 je stanoven nový termín pro podávání žádostí do 30. listopadu 2018 včetně. Nestátní neziskové organizace musí vyplnit "Žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci" (dále jen "žádost"), která se podává na předepsaném formuláři. K povinným součástem žádosti patří popis projektu a "Rozpočet projektu". Dále je třeba přiložit výpis ze spolkového rejstříku. Žadatelé o dotaci musí splnit všechny stanovené podmínky, aby mohly být jejich žádosti zařazeny do konkurzu.

 

Předmětem projektů mohou být buď jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na poutních místech), nebo činnosti (např. koncertní cykly, pravidelná setkání duchovně-kulturního charakteru), které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registrovaných církví a náboženských společností. Projekty na akce investičního charakteru nebudou do konkurzu zařazeny.

Projekty budou posouzeny komisí Ministerstva kultury ve smyslu příkazu ministra kultury č. 27/2010. 

Výsledky výběrového dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury do 15.3. příslušného roku. Výsledky konkurzů včetně poskytnutých dotací za předchozí roky jsou uveřejněny ve výročních zprávách Ministerstva kultury.

 

Vyúčtování dotace předkládá příjemce dotace odboru církví Ministerstva kultury na formuláři "Vyúčtování projektu" spolu s formulářem "Příloha č. 4" vyhlášky č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, a to nejpozději do 15.1. následujícího roku.

 

 

Kontakt:
Ministerstvo kultury
Odbor církví
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha1
tel.: 224 301 279

 

 

Soubory ke stažení:

Žádost o státní dotaci v roce 2019 – spolky

Rozpočet projektu 2019
 

K vyúčtování dotací obdržených v průběhu roku 2018 slouží následující formuláře:

Vyúčtování projektu 2018

Příloha č. 4 vyhlášky č. 367/2015 Sb.

 

Soubory ke stažení