Kreativní vouchery spadají v rámci NPO pod komponentu 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, aktivitu: Kreativní vouchery. V rámci Akčního plánu Strategie KKO spadají pod opatření 3e a 5b.

Kreativní vouchery jsou součástí projektu Vytvoření komunikační platformy KKO (předělání webu www.kreativnicesko.cz), pro zmapování potřeb a námětů obsahu webu můžete využít dotazníkové šetření do 19. 11. 2021 (včetně).

 

 

Termíny projednávání

 • Dne 21. 10. 2021 proběhlo veřejné projednávání všech aktivit MKČR v rámci NPO komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, včetně projektu Kreativních voucherů, více najdete zde.
 • Dne 26. 10. 2021 proběhlo neveřejné projednání aktivit oddělení kulturních a kreativních průmyslů MKČR v rámci NPO se státní správou, samosprávou a vybranými profesními asociacemi a agenturami. 
 • Další termíny jsou plánovány.

 

 

Často kladené dotazy

 1. Kdy budou kreativní vouchery spuštěny?
 • Vyhlášení první dotační výzvy na Kreativní vouchery pro rok 2023 je naplánováno na podzim 2022.
 1. Výzva bude vyhlášena jako průběžná na celé období 3 let nebo bude vyhlašována pro každý rok zvlášť?
 • Je plánováno vyhlásit celkem tři výzvy, a to pro rok 2023, 2024 a 2025.
 • Pro každý rok bude alokována částka 200 mil. Kč a poskytnuto minimálně 1.000 voucherů.
 1. Bude k dispozici návrh výzvy včetně návrhu pravidel a podmínek dotačního titulu pro případné připomínkování ještě před vyhlášením?
 • Ano, v harmonogramu je počítáno s veřejnými debatami nad zněním dotační výzvy.
 1. Bude stanovena minimální a maximální míra podpory?
 • Výše voucheru bude vypočítána z ceny zakázky mezi žadatelem a poskytovatelem služeb (kreativcem).
 • V současné době je stanovena 
  • minimální částka voucheru ve výši 50.000 Kč (může se měnit).
  • maximální částka voucheru ve výši 200.000 Kč.
 1. Budou moci kreativní vouchery využít i příspěvkové organizace?
 • Evropská komise stanovila, že kreativní vouchery mohou být poskytnuty jen malým a středním podnikům. 
 • Malý, střední podnik je posuzován podle kritérií, zda-li vykonává hospodářskou činnost, má méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR, dále je posuzována nezávislost, partnerství a propojenost podniku. Příspěvkové organizace jsou podřízeny svým zřizovatelům, z tohoto důvodu je nutné považovat je za propojené podniky se svým zřizovatelem a považovat je tak za podniky velké, neboť je 100 % kontrolovaná veřejným subjektem.
 • V současné době odd. KKP prověřuje, zda-li je možné na příspěvkové organizace vztahovat podobná pravidla jako na výzkumná pracoviště. Viz aplikační pravidla API a UHOS, podle kterých jsou samostatným podnikem „státní nebo veřejné vysoké školy nebo nezisková výzkumná centra (subjekty, jejichž předmětem činnosti je výzkum a jsou nezisková)“. Některé kulturní příspěvkové organizace jsou také výzkumné organizace (např. muzea nebo galerie), možná by bylo možné argumentovat podobně, předmětem jejich hlavní činnosti je nezisková činnost a veřejná služby (místo výzkumu).
 1. Počet voucherů na region bude přidělen z národní úrovně? Podle jakého klíče?
 • Ano, v současné době MKČR pracuje s variantou, že vouchery budou administrovány oddělením kulturních a kreativních průmyslů (může se měnit).
 • V případě, že výše požadovaných částek potenciálně úspěšných žadatelů přesáhne alokovaný objem peněžních prostředků na daný rok, bude rozhodující datum dřívějšího podání žádosti. Pro zachování rovnoměrné podpory při distribuci voucherů bude stanovena finanční vyváženost podle procentuálního průměru počtu obyvatel a ekonomických subjektů v kraji.
 1. Jak bude probíhat hodnocení projektů (např. dle pořadí nebo dle hodnotících kritérií)?
 • Kreativní vouchery mají být jednoduchý a nenáročný (avšak propracovaný) dotační nástroj.
 • Žádosti o poskytnutí voucheru budou hodnoceny z formálního hlediska, jestli byla žádost podána včas, řádně, požadovaným způsobem, s formálními náležitostmi, s požadovanými přílohami, naplňuje účel stanovený v programu, způsobilým žadatelem, splňuje podmínky pro poskytnutí voucheru. Kvalita nebude hodnocena.
 • V případě, že výše požadovaných částek potenciálně úspěšných žadatelů přesáhne alokovaný objem peněžních prostředků na daný rok, bude rozhodující datum dřívějšího podání žádosti. Pro zachování rovnoměrné podpory při distribuci voucherů bude stanovena finanční vyváženost podle procentuálního průměru počtu obyvatel a ekonomických subjektů v kraji.
 1. Je finanční alokace na jednotlivé kraje pevná, bude možné v případě potřeby nebo nevyčerpání finančních prostředků přerozdělovat tyto prostředky mezi kraji?
 • Ano, nevyčerpané finanční prostředky bude možné alokovat do regionů, kde kapacita bude, opět se zachováním geografické a finanční vyváženosti.
 1. Bude jedna národní galerie kreativců nebo bude vytvořena pro každý region zvlášť? Pokud se bude tvořit jedna národní galerie, bude MKČR oslovovat kreativce samo, nebo budou jednotlivé kraje vyzváni k poskytnutí údajů ze stávajících galerií? Případně jakým způsobem bude proveden přenos profilů kreativců z regionálních galerií do národní?
 • Bude vytvořena jedna Celostátní galerie kreativců. Tato galerie bude součástí projektu Komunikační platformy KKO www.kreativnicesko.cz. Poskytovatel služeb (kreativec), který bude chtít být uveden v Celostátní galerii kreativců, si bude muset na webu vytvořit profil.
 • Poskytovatele služeb bude možné kromě jiného filtrovat dle kraje.
 • Vzhledem k odlišným údajům v regionálních galerií kreativců nebude možné profily přehrát do celostátní galerie ani na ně uvést pouze odkazy.
 • Na poskytovatele služeb (kreativce) bude cílena masivní propagace.
 1. Budou vyčleněny finanční prostředky na administraci dotačního titulu?
 • V rámci NPO jsou vyčleněny finanční prostředky spíše na podpůrné systémy, a to na nový elektronický administrativní systém žádostí o dotaci, dále na vznik a provoz komunikační platformy pro KKO, včetně Celostátní galerie kreativců, vizuální identity a propagace.
 • Bohužel finanční prostředky z NPO nesmí nahrazovat opakující se výdaje rozpočtu členského státu, např. mzdy na zaměstnance a rozpočet MKČR nebude o tyto náklady navýšen..
 1. Jakým způsobem budou zapojeny kraje?
 • V současné době MKČR pracuje s variantou, že celý systém bude administrován oddělením kulturních a kreativních průmyslů s využitím krajů při  hodnocení formulářů (žádostí o poskytnutí voucheru,  o proplacení voucheru, o dodatek) a při propagaci a komunikaci dotačního nástroje i Celostátní galerie kreativců.
 • Převedení finančních prostředků na kraje je v řešení (včetně otázky, zda-li by v tomto případě mohla být administrátorem příspěvková organizace kraje, a to s ohledem na zkušenosti s administrací voucherů a spoluprací s podnikatelským sektorem).
 1. Budou oblasti KKO podporovány i po roce 2025?
 • Ano, oblasti KKO budou podporovány i po roce 2025, v současné době není rozhodnuto, jakým konkrétním nástrojem.
 • Potřeby odvětví ukáže mapování KKO, které bude probíhat od roku 2022 ve všech krajích ČR a také evaluace dotačního nástroje Kreativních voucherů.
 1. S kým máme komunikovat, pokud se chceme dále zapojit do přípravy implementace?
 • Nejvhodnější komunikace je přes příslušné oborové, profesní asociace nebo přes kraje.
 • Kontaktní osobou je Ing. Marie Peksová, ministerský rada pro oblast kulturních a kreativních odvětví, marie.peksova@mkcr.cz.