Česká centra představí světu sbírky Národní galerie Praha

06.05.2021 18:49|příspěvkové organizace

Česká centra (ČC) a Národní galerie Praha (NGP) uvádějí společný projekt Křížem krážem Národní galerií Praha, který prostřednictvím cyklu 11 videí představí vybraná díla ze sbírek NGP. 

 

Spolupráci iniciovala Česká centra, která hledala obsahově i vizuálně silný on-line projekt z oblasti výtvarného umění spojený s českými reáliemi. Jako partner byla oslovena právě NGP, která připravila reprezentativní výběr děl napříč jednotlivými sbírkami, jenž ukazuje bohatost a rozmanitost umělecké tvorby českých autorů a také významná díla s vazbou na místní kulturní prostředí. Jednotlivými díly provádí Veronika Wolf, historička umění.  

Seriál vznikl s ambicí zaujmout široké mezinárodní publikum. Organizátoři plánují jeho uvedení na vlastních komunikačních platformách vždy jednou týdně. První díl se tak objeví na webových stránkách ústředí Českých center a Národní galerie Praha 6. května a poté pravidelně, každý týden, vždy ve čtvrtek. V rámci videosady bude uvedena třeba vzácná desková malba z doby císaře Karla IV., oblíbená díla a umělci císaře Rudolfa II. a dále čeští autoři konce 19. a první poloviny 20. stol., kteří se výrazně prosadili v zahraničí. Původní poptávce z Českého centra Soul a Českého centra Tokio částečně odpovídá i výběr některých témat - japonismus v tvorbě Emila Orlika či v Asii oblíbený Alfons Mucha. Národní galerie Praha z pozice partnera projektu připravila celý kurátorský koncept a zajistila realizaci videí pod režisérským vedením Marca Chiodiho. Chiodi studoval vizuální umění na univerzitě v Benátkách a pracoval dlouhodobě také v Tokiu či Hong Kongu. Kromě Národní galerie spolupracuje mimo jiné s Baletem a Operou Národního divadla či Italským kulturním institutem.

Veronika Wolf, © Marco Chiodi

ALICJA KNAST, GENERÁLNÍ ŘEDITELKA NGP: „Tyto krátké díly nejsou jen prezentací rozmanitých sbírek NGP, ale také cestou prostorem a časem bez ohledu na omezení, která přinesl COVID-19. Věřím, že inspirujeme diváky z celého světa k prohloubení znalostí o českém umění a pozveme je k návštěvě Prahy, až to bude opět možné.“ 

ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER: „Sbírky Národní galerie jsou neobyčejně bohatou studnicí jedinečných artefaktů mj. českého resp. středoevropského  výtvarného umění napříč staletími. Mám radost, že díky tomuto projektu je můžeme prostřednictvím sociálních sítí prezentovat třeba v USA, Izraeli, Belgii, Rakousku, Řecku či v modifikovaném vzorku ve Francii, Nizozemsku či na Ukrajině.  Vedle angličtiny vzniká hned několik jazykových mutací.“ 

VERONIKA WOLF, HISTORIČKA UMĚNÍ, NGP„Zásadní bylo koncipovat obsah tak, aby byl přístupný a srozumitelný pro publikum z jiných kulturních prostředí, s odlišnou tradicí a reáliemi a přitom si udržel určitou hloubku a přesnost sdělení. Přiznávám, že to byl občas oříšek.“

MICHAELA LEE, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA SOUL: „Očekáváme, že společný projekt vzbudí zájem korejské veřejnosti. Cílem totiž není jen prvoplánově přiblížit historii českého výtvarného umění v zahraničí, ale v mnohem širším kontextu prezentovat naši zemi jako významné centrum evropského umění.“ 

Od poloviny května se s jednotlivými díly seznámí nejprve uživatelé sociálních sítí nejen v České republice, ale také v Japonsku a Koreji.  Během léta a podzimu se budou postupně přidávat další země, ve kterých mají Česká centra zastoupení, konkrétně pak Athény, Brusel, Kyjev, Moskva, New York, Paříž, Rotterdam, Tbilisi, Tel Aviv – Jeruzalém, Vídeň.

Videa bude možné sledovat i na webových stránkách a sociálních sítích ústředí Českých center - každý čtvrtek až do poloviny července bude pravidelně na Facebooku @ceskacentra zveřejněno jedno z videí, současně též @NGPrague i Youtube Národní galerie Praha. Sérii otevírá vyprávění o Karlu IV. 

 

Seznam částí cyklu Křížem krážem Národní galerií Praha:

 1. Karel IV. a Votivní obraz arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi
 2. Albrecht Dürer (Růžencová slavnost)
 3. Umělci Rudolfa II. – Roelandt Savery (Ráj)
 4. Karel Škréta (Podobizna řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny)
 5. Petr Brandl (Simeon s Ježíškem)
 6. Francouzská sbírka a Auguste Renoir (Milenci)
 7. Gustav Klimt (Panna)
 8. Alfons Mucha (Gismonda)
 9. František Kupka (Amorfa. Dvojbarevná fuga, Balada. Radosti života)
 10. Toyen (Léto, Úděs)
 11. Japonismus v českém umění a Emil Orlik (Model)

 

ČESKÁ CENTRA 
Česká centra (ČC) jsou kulturním institutem, zřízeným Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Jejich hlavním posláním je šíření a podpora dobrého jména ČR a posilování kulturních vztahů mezi zeměmi. ČC jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 3 kontinentech – kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.

www.czechcentres.cz

NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
Národní galerie Praha (NGP) spravuje nejrozsáhlejší sbírku výtvarných děl v České republice. Je institucí s více než dvousetletou tradicí, která nabízí reprezentativní přehled vývoje umění na českém území a představuje podstatné aspekty středoevropského, evropského a světového uměleckého dění, všech výtvarných oborů od antiky až po současnost. Posláním NGP je stimulovat zájem o výtvarné umění a vizuální kulturu, přispívat k jejich poznání a inspirovat k přemýšlení o nich na národní i mezinárodní úrovni. Zpřítomňuje a upevňuje význam výtvarného umění a vizuální kultury v hodnotovém systému globalizující se společnosti. Tímto způsobem rozvíjí kreativní schopnosti jednotlivců a duchovně obohacuje celou společnost, přičemž zdůrazňuje pozitivní vnímání kulturní rozmanitosti.

www.ngprague.cz          

 

Kontakt:
Petra Jungwirthová

tisková mluvčí
Česká centra
M: 725 890 030
E: jungwirthova@czech.czkomunikace@czech.cz
W: www.czechcentres.czhttps://www.facebook.com/Ceskacentra
                                                                                  
Eva Sochorová
tisková mluvčí
Národní galerie Praha
M: 777 488  943
E: eva.sochorova@ngprague.cz
W: www.ngprague.czhttps://www.facebook.com/NGPrague

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.