Informace oddělení umění k aktuální situaci

03.04.2020 14:28|ministerstvo

V reakci na četné dotazy ve věci vydávání rozhodnutí o dotaci a podmínek použití dotace sdělujeme následující:

 

  1. V případě akcí rušených v souvislosti s opatřeními nouzového stavu akceptujeme částečnou úhradu prokazatelně vynaložených nákladů vyplývajících ze smluvních podmínek a ze závazků vzniklých před plánovaným termínem konání akce. Tyto náklady budou individuálně posouzeny, včetně krácení původně schválené výše dotace. Pro tento účel je nezbytné bez zbytečného odkladu Ministerstvo kultury informovat a předložit soupis vynaložených nákladů a slovní popis konkrétní situace. Dotaci nebude možné použít na úhradu nákladů, které budou kompenzovány jiným způsobem (ve smyslu dalších podpůrných opatření státu).
  2. V případě akcí, jejichž termín realizace se mění na jiný termín roku 2020, budou rozhodnutí o poskytnutí dotace vystavena na základě oznámení o změně. V případě, že bude projekt realizován v omezeném rozsahu či v jiném formátu prezentace, si vyhrazujeme právo individuálního posouzení.
  3. Podmínky pro vyúčtování budou jako každoročně uvedeny ve formuláři vyúčtování umístěném na stránkách Ministerstva kultury (nejdříve v červnu 2020). Při čerpání dotace nadále platí povinnost hospodárnosti a prokazatelné souvislosti nákladů s předmětem realizace projektu (účelem, na který byla dotace poskytnuta). 
  4. Je třeba počítat s tím, že některé situace bude nutno s ohledem na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, řešit vrácením části dotace, v krajním případě vrácením dotace v plné výši. 

Aktuální problémy realizátorů dotovaných akcí průběžně monitoruje Institut umění – Divadelní ústav. Nicméně od počátku podání žádosti o dotaci trvá informační povinnost realizátora projektu vůči poskytovateli. V otázce uznatelnosti konkrétních nákladových položek bude určující stanovisko Ministerstva kultury při konečném vyúčtování dotace, a následně stanovisko finančního úřadu či jiných orgánů při případné kontrole. Upozorňujeme, že vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu a průběžně vznikajícím tzv. záchranným balíčkům dalších resortů (zejména MPSV a MPO), nelze v rámci předběžných konzultací odpovědět na všechny otázky. Věříme, že při zachování vzájemné důvěry a férovém přístupu se nám podaří nelehkou situaci překonat.  

 

Odbor umění, literatury a knihoven
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.