Krajinářsko-architektonická soutěž Lety. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách zná svého vítěze

09.06.2020 16:46|příspěvkové organizace

Muzeum romské kultury, s.p.o. vyhlašuje vítěze krajinářsko – architektonické soutěže na podobu budoucího památníku Lety. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách.

 

Nejlépe byl hodnocen návrh Jana Sulzera a Lucie Vogelové z ateliéru terra florida v.o.s. a Jana SvětlíkaVojtěcha Šedého a Filipa Šefla z Ateliéru Světlík. Na návrhu spolupracovali Roman Černohous a Petr Karlík.

Druhým nejlépe hodnoceným byl návrh Jakuba Kopce – n-1,  Kláry Zahradníčkové a Tomáše Džadoně. Na návrhu spolupracovali Paly Paštika, Luboš Zbranek a Lynda Zein.

Třetí v pořadí se umístil ateliér Andrea Govi Architetto z Itálie, autoři návrhů jsou Karolina Chodura, Joanna Rozbroj a Marta Tomasiak.

Porota hodnotila návrhy podle architektonické a umělecké kvality řešení, zohledňovala hledisko zasazení památníku do krajiny a také míru vyjádření námětu a zpracování tématu památníku. Klíčovým faktorem se stala míra respektu ke kultuře českých Romů a Sintů.

Jsme velice rádi, že se podařilo vybrat návrh, na kterém se porota prakticky jednoznačně shodla,“ uvedla ředitelka Muzea romské kultury, Jana Horváthová. Nejlépe hodnocený projekt získal vysoké hodnocení díky citlivému přístupu k tématu samotnému ale i okolní krajině, do níž bude památník zasazen, a také s ohledem na splnění podmínky ekonomické přiměřenosti návrhu. 

Předpokládané náklady na výstavbu památníku jsou dle odborného odhadu v první etapě realizace 31,5 mil CZK. Památník bude vícezdrojově financován, hlavní část rozpočtu bude hrazena z Fondů EHP a Norska.

Další fází po ukončení krajinářsko-architektonické soutěže jsou jednání mezi Muzeem romské kultury a vybranými architekty, jejichž výsledkem bude smlouva o spolupráci a vznik projektové dokumentace k realizaci návrhu. 

Výstavba památníku je vázána na provedenou demolici velkovýkrmny prasat, která byla státem vykoupena na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. srpna 2017 č. 609. Příprava na vyhlášení výběrového řízení na demolici vepřína již začala, samotná demolice pak začne ve druhé polovině roku 2020. Otevření nového památníku pro veřejnost je plánováno na rok 2023.

Nový památník a expozice by měly uctít památku obětí holokaustu Romů a Sintů, připomínat, informovat, vzdělávat a podnítit diskusi o minulosti, ale zároveň o současné společenské situaci a zabývat se i tématy diskriminace menšin a lidských práv. Podrobné informace o soutěži a soutěžní podklady jsou přístupné na webových stránkách soutěže: www.novypamatniklety.cz.

 

Kontakt:
Alica Sigmund Heráková

Muzeum romské kultury
M: 775 407 065
E: media@rommuz.cz

Karolína Koupalová
ONplan
M: 724 702 738
E: koupalova@onplanlab.com

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.