Nastavení cookies

Ministerstvo kultury uzavřelo memorandum o spolupráci s VŠE a UMPRUM

30.09.2020 16:37|ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek dnes v Nostickém paláci podepsal Dohodu o spolupráci s vedením Vysoké školy ekonomické (VŠE) a Rámcovou smlouvu o spolupráci s rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM). Podpisem dokumentů byla deklarována dlouhodobá vzájemná spolupráce, pomoc studentům v získávání praktických zkušeností, zlepšování studijních podmínek, prohlubování poznatků a jejich praktickou aplikaci v oblasti kultury i rozvíjení kulturních a kreativních průmyslů.

 

Obě dohody vytyčují především formu vzájemné spolupráce, která spočívá zejména v poradenské a expertní činnosti, poskytování konzultací při formulaci výzkumných záměrů, odborných posudků, analýz, součinnosti v pedagogické činnosti, zprostředkování odborné praxe, stáží a nově též spolupráci v rámci kulturních a kreativních průmyslů, které již nyní  přispívají k rozvoji ekonomiky.

Dohoda o spolupráci mezi Podnikohospodářskou fakultou VŠE a MK je pokračováním dlouholeté úspěšné spolupráce obou institucí, která začala v roce 2008. Jejímu podpisu předcházela jednání MK s vedením Katedry podnikohospodářské, kdy na VŠE vznikla potřeba založení nového studijního oboru, který by se věnoval výchově budoucích specializovaných manažerů v kultuře. Ministerstvo kultury tuto iniciativu vítalo a přípravu nového studijního oboru podporovalo. V roce 2007 byla VŠE udělena akreditace oboru Arts Management a od podzimu 2007 se obor začal vyučovat na nově vzniklé Katedře Arts Managementu (KAM). 

Od roku 2008 je spolupráce mezi MK a KAM formulována v Dohodě o spolupráci. VŠE se zavázala poskytovat MK poradenské služby, konzultovat výzkumné záměry, spolupracovat na koncepčních materiálech a vyhodnocovat dílčí kulturologické výzkumy a studie, jako například evaluace projektů k výročí Karla IV, k 100. výročí založení republiky v roce 2018, nebo k 30. výročí „sametové“ revoluce. Ministerstvo kultury se naopak zavázalo poskytovat KAM analýzy a studie k posouzení, využívat členy katedry v poradních orgánech a sborech, umožňovat studentům odborné stáže v útvarech MK, poskytovat odborníky na specializované přednášky v nejrůznějších segmentech kultury.

Nově podepsaná Rámcová dohoda o spolupráci s UMPRUM je cílena na spolupráci v rozvíjení kulturních a kreativních průmyslů. Spolupráce obou institucí bude probíhat např. formou vzájemné propagace a medializace, spolupráce v oblasti podpory a rozvoje kulturních a kreativních průmyslů, účasti na vědeckovýzkumných projektech, spolupráci na výstavní a publikační činnosti prezentující český design, umění, architekturu a další kreativní obory, organizování společných akcí za účelem zvýšení informovanosti o umění a kreativních průmyslech, poskytování partnerství a záštit.

Slavnostní akt podpisu se uskutečnil za přítomnosti ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka, náměstka ministra kultury Mgr. Milana Němečka, Ph.D. rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machkové, CSc., děkana Podnikohospodářské fakulty prof. Ing. Ivana Nového, CSc., rektora UMPRUM Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřicha Vybírala, DSc. a prorektora UMPRUM doc. MgA. Radka Siduna.

Dohoda o spolupráci mezi Podnikohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze a Ministerstvem kultury
Rámcová smlouva o vzájemné spolupráci mezi Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze a Ministerstvem kultury

 

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.