Návrhy kandidátů na členství v radě Státního fondu kultury České republiky

13.07.2020 08:58|ministerstvo

Státní fond kultury ČR vyzývá kulturní veřejnost k podávání návrhů kandidátů na členství v radě fondu pro volební období 2021 – 2023.  Návrhy budou přijímány do 30. 9. 2020.

 

Vzhledem k tomu, že se blíží konec volebního období rady Státního fondu kultury ČR, vyzýváme kulturní veřejnost k podávání návrhů kandidátů na členství v radě. Návrhy nových kandidátů na tuto funkci pro následující volební období lze zasílat na adresu Státního fondu kultury České republiky, Maltézské nám. 1, 118 00 Praha 1, nejpozději do 30. 9. 2020. K návrhu bude přiložen profesní životopis a aktuální výpis z rejstříku trestů kandidáta.

Podle § 2 a § 3 zák. č. 239/1992 Sb., členy rady Státního fondu kultury ČR volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Návrhy sněmovně podává, z významných osobností kultury a peněžnictví po projednání s profesními organizacemi a sdruženími tvůrců a pracovníků působících v oblasti kultury, ministr kultury. Členství v radě je veřejnou funkcí, je čestné, není tedy honorováno, a je nezastupitelné. Rada má nejvíce 13 členů. Funkční období rady je tříleté. Členem rady může být pouze bezúhonný občan České republiky. Člen rady nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích ani nesmí aktivně jejich jménem veřejně vystupovat nebo působit v jejich prospěch v souvislosti s funkcí v radě; dále nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování.  Členství v radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance a senátora, člena vlády, vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka.

 

 

Státní fond kultury ČR
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.