Podpis memorand o spolupráci mezi Českými centry a Památníkem národního písemnictví

23.06.2021 12:55|příspěvkové organizace

Generální ředitel Českých center Ondřej Černý a ředitel Památníku národního písemnictví Zdeněk Freisleben podepsali v úterý 22. 6. 2021 v 15:30 hodin v prostorách Síně Boženy Němcové Památníku národního písemnictví Memorandum o spolupráci obou institucí v oblasti podpory kulturních projektů. 

 

Podpisem Memoranda o spolupráci dochází k deklarování podpory a vzájemné spolupráci ve vybraných oblastech rozvoje kulturních projektů. Hlavním cílem tohoto memoranda je využít stávající potenciál Českých center a Památníku národního písemnictví k zajištění dlouhodobé spolupráce s efektivním dopadem na propagaci České republiky ve světě. Spolupráce se týká oblastí spojených s propagací české literatury, knižní kultury a designu v zahraničí v zemích, kde mají Česká centra svá zastoupení, dále oblastí spojenými s prezentací Památníku národního písemnictví v zahraničí, zejména projektu Nejkrásnější české knihy roku za oblast knižního designu či česko-francouzského centra Petrkov. Další aspekty spolupráce zahrnují například kooperaci při zajišťování výstav s možností využití knižních a výtvarných sbírek archiválií památníku, stejně tak spolupráci v rámci kurátorských cest ze zahraničí. 

ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER:
„Památník národního písemnictví představuje jednu z nejstarších institucí v České republice uchovávající doklady a nezřídka také poklady o vývoji a historii literatury a vůbec knižní kultury u nás. Jednou z našich priorit je posilování spolupráce s prestižními českými institucemi, do této kategorie památník rozhodně patří. Česká centra se například podílejí na zahraniční prezentaci Nejkrásnější české knihy, spojuje nás však celá řady dalších aktivit, ale i vizí. Věřím, že díky memorandu se právě tyto vize podaří naplnit vyváženě a efektivněji.“ 

ZDENĚK FREISLEBEN, ŘEDITEL PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
„Česká centra jsou pro Památník národního písemnictví již dlouhodobě spojnicí se zahraničím v prezentaci české knižní kultury a literatury. Už v minulosti se v Českých centrech uskutečnila i řada výstav, která seznamovala se sbírkami Památníku národního písemnictví, jako tomu bylo například při prezentaci českého ex libris. Právě rozšíření spolupráce, které se bude týkat nejen české literatury, knižní kultury a designu, ale i nového česko-francouzského centra Petrkov, je důvodem pro memorandum o vzájemné spolupráci, jenž by mělo rozšířit všechny možné formy prezentace ve zmiňovaných oblastech.“

Česká centra (ČC), příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky a rozvíjí kulturní vztahy mezi zeměmi. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 3 kontinentech – kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě

www.czechcentres.cz                                                                                                                     

Památník národního písemnictví (PNP), je zřízen za účelem provádět vědecký výzkum v oboru své působnosti, získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně  zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, konkrétně sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury 
od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl výtvarného umění.


 

Kontakt:
Petra Jungwirthová

tisková mluvčí
Oddělení marketingové komunikace a IT
Česká centra
M: 725 890 030 
E: jungwirthova@czech.czkomunikace@czech.cz

Aneta Křižková
PR manažerka
Oddělení prezentace sbírky
Památník národního písemnictví
M: 778 757 662          
E: krizkova@pamatnik-np.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.