Slavnostní otevření nové stálé expozice Mundus Comenii – Svět Komenského

09.03.2020 15:39|příspěvkové organizace

V sobotu 28. března 2020, tedy v den, kdy si připomínáme výročí narození učence Jana Amose Komenského, bude v Muzeu Komenského v Naardenu slavnostně otevřena nová stálá expozice Mundus Comenii – Svět Komenského. 

 

Je příhodné, že slavnostní otevření připadá právě na toto datum, neboť nová expozice je součástí Národních oslav výročí Jana Amose Komenského, tedy souboru akcí a projektů v letech 2020‒2022, jimiž si nejenom český národ připomíná osobnost Komenského. 

Sobotní dopolední program se uskuteční v Památníku Komenského v Naardenu, kde v kapli vyzdobené významnými prvorepublikovými umělci budou proneseny krátké projevy k uctění Jana Amose. Poctou našemu rodákovi je pak rovněž vlastní expozice, která nejenom představuje Komenského myšlenky a dobu, v níž žil, ale má také roli symbolickou – stejně jako Komenský spojoval národy, činí tak i expozice Mundus Comenii, jelikož je výsledkem a potvrzením dlouholeté fungující spolupráce české a nizozemské strany, které společně pečují o odkaz Komenského. V duchu této kooperace expozici slavnostně otevřou ministr kultury České republiky Lubomír Zaorálek a nizozemská ministryně vzdělání, kultury a vědy Ingrid van Engelshoven.

Odpolední program pak naváže předáním Ceny J. A. Komenského pro rok 2020, která je letos udělována již podeváté. Poprvé ji však obdrží Čech, a to filosof a teolog prof. Tomáš Halík. Celý sobotní den se o hudební doprovod akcí postará Hodonínský symfonický orchestr a Smíšený pěvecký sbor. 

Expozice Mundus Comenii 

Nová expozice vznikala od roku 2017 pod vedením Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Na přípravách se však podíleli i specialisté z Akademie věd České republiky, Moravského zemského muzea a nizozemští partneři sdružení kolem naardenského muzea. Ti kromě cenných zkušeností a znalosti místního prostředí poskytli i součinnost nezbytnou pro instalaci expozice a dokončení některých jejích součástí. 

V průběhu prací na expozici čelili její autoři několika výzvám. První byla příprava libreta a stanovení způsobu, jakým Komenského návštěvníkům různého věku, národnosti, jazyka či vyznání prezentovat. Komenský napsal přes 250 spisů a byl činný v širokém spektru oborů, kromě teologie, pedagogiky a filosofie také v jazykovědě, astronomii, přírodovědě, historii nebo diplomacii. Množství pojednání také bylo napsáno o něm, často se navíc objevuje ve spojení s kolokací „Učitel národů“, jiní jej vidí jako proroka Organizace spojených národů, Masaryk jej například nazval „pravým a vědomým Panevropanem“, Komenský sám se pak cítil býti především teologem. Výsledkem diskuzí autorského týmu byl však návrh expozice Mundus Comenii – Svět Komenského, jež má představit Komenského jako významného novověkého učence evropského významu, což je charakteristika, kterou mu nikdo nemůže upřít.  

Název Svět Komenského je pak možné interpretovat ve dvou rovinách. Expozice ukazuje svět doby Komenského, tedy 17. století, které se vyznačovalo zámořskými objevy, novými vynálezy a výjimečnou intelektuální produkcí, ale také náboženskými a politickými konflikty, které krutě zasáhly do života většiny Evropanů. Návštěvníci se tak dozví o třicetileté válce nebo anglické revoluci, proniknou však i hlouběji do rozkolu církve a jeho následků. Význačné místo v expozici zaujímá téma republika učenců, tedy nadnárodní a nadkonfesijní seskupení učenců, jehož členem Komenský byl. Rovina druhá pak odkazuje na myšlenkový svět Jana Amose, kdy témata náboženství, věda a vzdělání a politika představí Komenského jako teologa hlásajícího smíření církví, jako vědce a pedagoga prosazujícího všeobecnost vzdělání a jako neúnavného bojovníka za mírově řešení všech konfliktů. 

Přestože expozice podává komplexní informace o době, v níž Komenský žil a o jeho díle, nechává návštěvníkům dostatečný prostor pro vlastní úvahu a pro další studium. 

Další výzvou bylo technické zpracování a realizace expozice, a to s přihlédnutím k omezenému prostoru muzea a k tomu, že expozice by měla vyjít vstříc návštěvníkům nejenom domácím, ale především zahraničním. Již od počátku proto byla plánována jako trojjazyčná, kromě holandštiny jsou texty v angličtině i v češtině. Díky vhodnému architektonickému a projektovému řešení pak získala expozice celkem tři úrovně prohlídky. A autoři samozřejmě nezapomněli ani na princip názornosti, jenž Komenský viděl jako základ poznání skutečnosti. Návštěvníci mohou využít interaktivní prvky audiovizuální (například interaktivní mapa republiky učenců) i mechanické (pohyblivé dobové modely vesmíru, model školského divadla). Ve třech dioramatických vitrínách uvidí výjevy ze 17. století s replikami předmětů (bitva na Bílé hoře s výzbrojí vojáka třicetileté války). 

Na závěr je třeba dodat, že expozice Mundus Comenii je zpestřena zcela novým animovaným filmem, který návštěvníky přivítá. Naopak odnést si mohou rozsáhlý odborný katalog, který mohou po návštěvě expozice využít jako první pramen pro své další bádání o životě a díle Jana Amose Komenského.  

Expozice Mundus Comenii před a po 
 

Kontakt:
Robert Provodovský
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 603 370 227
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.