Vláda schválila návrh transpoziční novely autorského zákona

21.06.2021 18:20|ministerstvo

Cílem nové úpravy je přizpůsobit autorské právo digitálnímu prostředí a novým způsobům využívání autorských děl. Novela zavádí mj. nové právo pro vydavatele periodik, novou speciální úpravu odpovědnosti tzv. úložišť za porušení autorských práv, několik nových výjimek z práv a doplňuje úpravu licenčních smluv v občanském zákoníku. Návrh bude nyní předložen k projednání a schválení Parlamentem ČR.

 

Novela autorského zákona  by měla zjednodušit licencování a zlepšit dostupnost autorských děl na internetu. Novela by měla umožnit  rozšíření nabídky obsahu na webech televizních a rozhlasových vysílatelů, kromě knihoven budou moci více zpřístupnit na svých webech digitalizované sbírky také muzea a galerie. Novela upřesňuje a rozšiřuje některé výjimky z práv, např. umožní školám využívat autorská díla i v rámci přeshraniční online výuky. Vydavatelé periodik získají možnost sjednávat licence s internetovými vyhledavači nebo sociálními sítěmi a získat tím podíl na výnosech, které těmto službám plynou z využívání obsahu periodik (z reklam apod.). Novela by měla vyřešit problémy autorů s tzv. úložišti, která jsou využívána spotřebiteli ke sdílení autorských děl, a to zejména v případech, kdy si autor nepřeje, aby jeho díla takto sdílena byla. Úložiště budou mít povinnost  buď získat licence od autorů nebo na základě informace od autora díla odstranit a zabránit opakovanému nahrání. Zároveň novela zavádí režim pro ochranu  koncových uživatelů proti neoprávněnému mazání obsahu, který autorská práva neporušuje. Snahou je tak vyrovnat práva autorů, platforem a koncových uživatelů a zavést rovné podmínky v oblasti online užití.

Předložená úprava novelizuje rovněž občanský zákoník, protože problematika licenčních smluv k předmětům chráněným autorským zákonem je upravena právě v něm. Mj. se transponuje zásada vhodné a přiměřené odměny autora či výkonného umělce, podle které by přednostně měly být sjednávány odměny výnosové, nikoli paušální. Nově se upravuje povinnost poskytovat autorům a výkonným umělcům informace o využívání jejich děl a výkonů a umožnit jim tak lépe vyjednávat o licenčních podmínkách. Rozšiřuje se pravidlo o tzv. bestsellerové odměně, podle kterého budou mít autoři a výkonní umělci právo na dodatečnou odměnu v případě, že původně sjednaná odměna, ať už paušální nebo stanovená procenty z výnosů, se ukáže jako nepřiměřeně nízká.  Současně se mění dílčím způsobem i trestní zákoník, do kterého se doplňuje skutková podstata trestného činu proti právům chráněným autorským zákonem o ochranu nových práv vydavatelů tiskových publikací. Podobně se doplňuje i skutková podstata přestupků, které jsou upraveny přímo v autorském zákoně.

Novela navrhuje zavedení práva na odměnu za půjčování v knihovnách pro nakladatele a s tím spojenou valorizaci odměny pro autory za půjčování v knihovnách. Odhadovaný dopad na státní rozpočet bude ročně přibližně 68,5 milionu korun včetně DPH. Tyto dopady budou kryty v rámci rozpočtu Ministerstva kultury bez požadavku na navýšení. 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.