Nastavení cookies

Výzva č. 3.3 z programu „COVID – Kultura“

07.04.2021 15:45|ministerstvo

Program podpory subjektů podnikajících v oblasti kultury postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.

 

 

znění platné k 07. 04. 2021

Článek 1
Název programu

 1.   „COVID – Kultura výzva č. 3.3“, dále jen „Program“ či „Výzva.

Článek 2
Cíle Programu

 1.  Cíle Programu jsou:
 • zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19 na podnikatelské subjekty v oblasti kultury na území České republiky;
 • poskytnout podporu podnikajícím subjektům formou: 

  A. podpory pro podnikající subjekty na kontinuální činnost v kultuře,
  B. podpory pro ticketingové společnosti a kolektivní správce.

Článek 3
Alokace programu

 1. Celková alokace v programu na Výzvu č. 3.1 a Výzvu č. 3.3 je 800 mil. Kč.
 2. Rozhodnutí o poskytnutí podpory a uvolňování prostředků podpory bude možné po vydání pozitivního rozhodnutí Evropské komise v rámci notifikace Výzvy č. 3.3.

 

Článek 4
Základní ustanovení

 1. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury vyhlašují tuto Výzvu z programu COVID-Kultura.
 2. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 3. Hodnotitel a administrátor žádostí je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
 4. Žadatelé budou moci podávat žádosti o dotaci od 21. dubna do 30. června 2021 v systému AIS MPO. Odkaz na systému bude dostupný na adrese kultura.mpo.cz. Tento odkaz bude zveřejněný na webových stránkách MPO v den spuštění příjmu žádostí. 
 5. Podpora poskytnutá prostřednictvím Programu splňuje podmínky bodu 3.1. Sdělení Komise: Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (dále jen „Dočasný rámec Evropské komise“), dle kterého lze poskytovat přímé granty (dotace) až do dané výše na podnik1 na řešení naléhavých potřeb likvidity2
 6. Poskytnuté osobní údaje v rámci Programu budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Další informace jsou uvedeny v Příloze 1.
 7. Dotace je určena pro podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts či zastupování umělců v rámci kolektivní správy práv či zprostředkování či prodávání lístků na kulturní akce dle definic ticketingových společností, a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády ČR přímo omezeno provozování jejich hospodářské činnosti. Dotace  je poskytována v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Poskytovatel podpory bude v rámci administrace žádostí o podporu využívat a s žadatelem sdílet data z informačních systémů a registrů veřejné správy. Tato data budou poskytnuta Ministerstvu průmyslu a obchodu na základě zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, a také na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

 

Článek 5
Oprávnění žadatelé

 1. Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní a dlouhodobou činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts (živé scénické umění):

  a) individuální umělci;
  b) právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou subjektů uvedených v bodě c), d): 

  - pořadatelé hudebních produkcí a festivalů;
  - pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek;
  - hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností);
  - technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečující kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap. - dle tohoto programu);
  - umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry;
  - pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;
  - umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají či organizují kulturní program;
  - agentury, které na základě dramaturgického výběru zprostředkovávají či organizují živé kulturní akce; 
  - divadla;
  c) ticketingové společnosti;
  d) kolektivní správci
  e) nevládní neziskové organizace v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.)

 2. Jedná se o subjekty organizující, zprostředkovávající, zabezpečující či provozující kontinuální činnost v kultuře, která musí být převažující. (Dokládá se výroční zprávou – daňové prohlášení, účetní uzávěrka či výpisem programu své činnosti za období 2019/2020).

 3. Kulturní akcí se rozumí realizace kulturní služby veřejnosti za účelem sledování živého uměleckého výkonu. Kontinuální činností v kultuře se rozumí provoz divadel, hudebních klubů, umělecko-manažerských agentur, kulturních center a jiných obdobných zařízení zaměřených na soustavnou činnost v rámci živých produkcí v rámci poskytování či zprostředkování kulturních služeb veřejnosti včetně subjektů kontinuálně zajišťujících umělecké služby či technické prostředky převážně pro živé kulturní akce.

 4. icketingovou společností se rozumí společnost, která na základě uzavřených smluv s pořadateli kulturních akcí zajišťuje zejména v České republice prodej vstupenek na kulturní živá vystoupení (především koncerty, divadlo, festivaly) a u které tvořil obrat/výnos z prodeje vstupenek s takto nakontraktovaných kulturních akcí za rok 2019 alespoň padesáti procentní podíl z celkových výnosů/obratu společnosti. Společnost mimo jiné provozuje elektronický systém rezervace a zajišťuje prodej, distribuci vstupenek, voucherů, poukázek a jiných náhrad vstupenek na akce pro třetí stranu. Dále zpravidla poskytuje služby pro pořadatele, např. propagaci akce, odbavení akce v místě konání, podporu při komunikaci s koncovým zákazníkem, služby spojené s refundací vstupenek, pronájem softwaru a hardwaru, pronájem prostor. Za ticketingovou společnost se nepovažuje subjekt, který nakupuje vstupenky na volném trhu, tedy nikoli přímo od pořadatelů, za účelem jejich dalšího přeprodeje.

 5. Kolektivními správci se rozumí správci kolektivních práv dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

 6. Podpora se nevztahuje na subjekty pořádající výhradně gastronomické akce, vzdělávací akce, veletrhy, výstavy, kongresy, svatby, soukromé večírky, propagační akce, plesy, eventy, firemní akce, sportovní akce a promítání filmů či jiných audiovizuálních děl a s tím spojenou činnost. 

 7. Žadatel musí v žádosti uvést svou datovou schránku (mojedatovaschranka.cz). Bez datové schránky není možné o dotaci požádat. 

 

Článek 6
Způsobilost žadatele o podporu

Způsobilým žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:

 1. Je fyzickou osobou (podnikatelem), která je ke dni podání žádosti daňovým rezidentem České republiky, nebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a vykonává svou činnost na území České republiky;,

nebo

 1. je právnickou osobou, která je ke dni podání žádosti daňovým rezidentem České republiky, nebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a vykonává svou činnost na území České republiky.
 2. nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno, nebo nepřerušil provozování ekonomické činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona;
 3. v důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mu byla znemožněna nebo omezena hlavní činnost v oblasti poskytování kulturní služby veřejnosti v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezeních v rámci mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví;
 4. je daňovým subjektem dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád;
 5. dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku;
 6. soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;
 7. není v likvidaci;
 8. žadatel, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch žadatelů, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2;
 9. žadatel bere na vědomí zpracování osobních údajů pro potřeby administrace žádostí;
 10. žadatel nebyl ke dni 31. 12. 2019 podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/20143; tato podmínka se nepoužije, pokud je mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci;
 11. žadatel nemá ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně4;
 12. žadatel nebyl nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

 

Článek 7
Podmínky poskytnutí podpory

 1. Podmínkou poskytnutí podpory je předložení žádosti ve stanoveném termínu a způsobem stanoveným výzvou vyhlášenou Poskytovatelem podpory na základě Programu a v souladu s jejími podmínkami.
 2. Podpora nebude poskytnuta nebo nebude umožněno její čerpání, pokud příjemce využívá podporu, která byla rozhodnutím Evropské komise prohlášena za nezákonnou a nekompatibilní s evropskými předpisy, a dokud taková podpora nebude vrácena včetně odpovídající výše úroků.
   

Článek 8
Forma a výše podpory

 1. Podpora je poskytována formou dotace poskytnuté na bankovní účet příjemce podpory na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem podpory (dále jen „Rozhodnutí“). 
 2. Podpora se poskytuje do 31. prosince 2021 a nejvýše do nevyčerpané výše limitu dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik).
 3. Maximální výše dotace v této výzvě pro subjekty definované v článku 5.1 na jeden subjekt je 10.000.000 Kč.

 

Článek 9
Výše a režimy podpory

 1. Žadatelé mohou o podporu za kontinuální činnost v kultuře:

  požádat za rozhodné období od 1. ledna 2021 do 31. května 2021, která bude ve výši 55 % uznaných způsobilých nákladů v rámci kontinuální činnosti v oblasti kultury v rámci výzvy č. 2 programu COVID – Kultura. 

  nebo

  požádat ve výši 80 % na uznatelné náklady v rámci vykonávané kontinuální činnosti v kultuře.

  Uznatelnými náklady pro subjekty činnými v kultuře za kontinuální činnost v kultuře se rozumí provozní vynaložené náklady definované v bodě č. 10.5, vztahující se k rozhodnému období od 1. prosince 2020 do 31. května 2021, které byly uhrazeny v období od 1. prosince 2020 do 15. června 2021.

 2. Podpora pro ticketingové společnosti bude poskytována následovně:

  i.  rozhodná období: 
  - od 12. března do 17. května 2020;
  - od 5. října do 31. prosince 2020;
  - od 1. ledna do 31. března 2021;
  (celkem se tedy jedná o 8 měsíců).

  ii.  Podpora bude poskytnuta ve formě dotace ex post ve výši 50 % nákladů za rozhodné období. Veškeré náklady, které jsou uplatňovány, musí být uhrazeny před podáním žádosti. 

  iii.  Žadatel doloží pouze ty daňově uznatelné náklady za dané období, které jsou uvedeny v tabulce (příloha č. 2 Výzvy), a budou potvrzené auditorem.

 3. Podpora pro kolektivní správce bude poskytována následovně:

i.  rozhodná období: 
- od 12. března do 17. května 2020;
- od 5. října do 31. prosince 2020;
- od 1. ledna do 31. března 2021;

ii.  Podpora bude poskytnuta ve formě dotace ex post ve výši 50 % nákladů za rozhodné období. Veškeré náklady, které jsou uplatňovány, musí být uhrazeny před podáním žádosti.

iii.  Žadatel doloží pouze ty daňově uznatelné náklady za dané období, které jsou uvedeny v tabulce (příloha č. 3 Výzvy), a budou potvrzené auditorem.

 

Článek 10
Oblast uznatelných nákladů pro žadatele za kontinuální činnost v oblasti živého scénického umění

 1. Způsobilými náklady jsou v rámci této výzvy provozní náklady, o jejichž úhradu může žadatel požádat. Těmto subjektům vznikly náklady s kontinuálně vyvíjenými činnostmi v kultuře v rozhodném období. 
   
 2. O uznatelné náklady se jedná pouze v případě, že byly žadatelem proplaceny a byly vynaloženy na provozní náklady, tj. nelze je využít pro jinou či odloženou akci či další činnost.
   
 3. Současně se nesmí jednat o provozní náklad na službu nebo nákup, které byly součástí rozpočtu akce nebo projektu, na které již byla poskytnuta podpora.
   
 4. O provozní náklad se nejedná:
  i.  pokud se jedná o investiční náklad či bude danou věc / službu možné využít v budoucnu, nelze jej zahrnout do vyúčtování mezi uznatelné náklady,
  ii.  v případě, kdy je tento náklad refundován či odpouštěn (např. náhrada z pojištění, náhrada voucherem apod.) či je formou zápočtu či barterové dohody/smlouvy a nedošlo k finančnímu plnění.
   
 5. Uznatelnými náklady za kontinuální činnost v kultuře ovlivněnou zpřísněnými podmínkami a opatřeními Ministerstva zdravotnictví pro poskytnutí podpory uvedené ve formě jednorázové dotace se pro účely Výzvy rozumí:

i.  Náklady na propagaci kontinuální činnosti v kultuře:

 • náklady spojené s návrhem, tiskem a výrobou propagačních materiálů a předmětů
 • náklady spojené s TV a rozhlasovou reklamou
 • náklady spojené s plakátovací, billboardovou kampaní a roznosem či transferem propagačních materiálů
 • poštovné
 • náklady spojené s tiskovou reklamou a tiskovými zprávami u mediálních partnerů
 • náklady spojené s public relations
 • náklady spojené s tvorbou a realizací vizuálu a grafické práce
 • náklady spojené s návrhem marketingové kampaně
 • náklady spojené s online reklamou
 1. Náklady spojené se zrušeným vstupným za kontinuální činnost v oblasti kultury
 • náklady spojené s poplatkem prodejci vstupenek u zrušených či přesunutých kulturních akcí, představení či jiných kulturních programů založených na živé produkci 
 • náklady pořadatele kulturní akce spojené se servisem poskytovaným ticketingovou agenturou u představení či jiných projektů 
 • náklady spojené s prodejem vstupenek – správa prodejních systémů
 • náklady spojené s rušením či přesunem kulturních akcí, projektů či představení, informování účastníků prostřednictvím informačních systémů, GSM brány a komunikačních kanálů
 1. Náklady spojené s IT službami za kontinuální činnost v oblasti kultury 
 • náklady na webhostingové služby a tvorba webových stránek a jejich správa pro dané období
 • náklady na IT služby včetně programátorských prací
 1. Náklady spojené s kontinuální činností v oblasti kultury
 • náklady spojené se zajištěním technického zabezpečení místa konání kulturního programu
 • zajištění a pronájem hudební, divadelní, taneční, či jiné potřebné techniky a nezbytného materiálu v souvislosti s přípravou kulturního programu
 • materiály a vybavení s omezenou životností pro kulturní program, které z nějakého důvodu nebude možné znovu využít – omezená životnost ap. (např. kostýmy, rekvizity ap.) včetně jeho čištění a údržby
 • revize, servis a údržba technického zázemí a vybavení (vzduchotechnika, světla, ozvučení, tiskárny ap.)
 • služby týkající se údržby a čištění mobiliáře, vybavení a prostor pro kulturní program
 • náklady na krmivo, stelivo a veterinární péči pro zvířata vystupující v rámci kulturního programu v cirkusech a obdobných zařízeních 
 • náklady na produkční služby včetně souvisejících nákladů na produkci
 • náklady na právní služby poskytované v přímé souvislosti s přípravou kulturního programu či výkonem uměleckého díla
 • náklady spojené se zajištěním účasti hostů na projektu, resp. cestovné a související náklady (náklady za tuzemské i zahraniční cesty, náklady na ubytování, storna letenek, náklady na pohonné hmoty)
 1. Náklady spojené s nájmy, pronájmy a souvisejícími službami za kontinuální činnost v oblasti kultury
 • nájmy, pronájmy včetně služeb a energií spojené s provozem prostor, pro samotnou realizaci a přípravu daného kulturního programu včetně administrativních a skladových prostorů, které jsou pronajímány v souvislosti s přípravou a organizací kulturního programu, které žadatel neuplatnil v programu Covid – nájemné popř. v jiném dotačním programu v rozhodném období
 • náklady za energie, vodné a stočné
 1. Náklady za provoz a pojištění za kontinuální činnost v oblasti kultury 
 • pojištění akcí, pojištění za škody na majetku, aut, servis BOZP a PO náklady na ostrahu prostor či budov, kde je připravován a realizován kulturní program
 • úklid, likvidace odpadu a podobné typy služeb
 • provozní náklady na zpřísněná bezpečnostní a hygienická opatření (nadměrná dezinfekce, roušky, BOZP reklama, covid testy)
 • náklady na účetní činnost či služby, daňové poradenství, audit
 • telefonní služby, internet
 • finanční služby a leasingy
 1. Mzdové náklady za kontinuální činnost v oblasti kultury 
 • mzdové náklady do tří celých pracovních úvazků (hlavní pracovní poměr) na zaměstnance, kteří se podílejí na přípravě a realizaci zrušeného kulturního programu. Pro účely této výzvy mohou být uplatněny mzdové náklady do maximální výše 34 200 Kč za jednu osobu na měsíc.
 • mzdové náklady za dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ)
 1. Náklady pojené s licencemi a autorskými a uměleckými honoráři za kontinuální činnost v oblasti kultury 
 • náklady spojené s použitím licencí v rámci kulturní akce a jiného kulturního programu
 • umělecké či autorské honoráře

 

Článek 11
Ostatní podmínky

 1. Příjemce podpory je povinen dokumentaci spojenou s přijetím podpory uchovat po dobu 10 let ode dne vydání Rozhodnutí.
   
 2. Příjemce podpory je povinen do 10 let od poskytnutí dotace umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly.
   
 3. Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo podmínky poskytování dotace změnit. Změny poskytovatel podpory zveřejní na svém webu.
   
 4. Subjekt nemůže uplatnit náklady, které již uplatnil v rámci výzvy č. 1, výzvy č. 2 či výzvy č. 3.2 tohoto programu, nebo v jiném dotačním či záchranném programu (např. z programu COVID – nájemné ap.).
   
 5. Pokud má žadatel příspěvek na kontinuální činnost od Ministerstva kultury, není možné žádat zde o podporu na celoroční činnost, ale pouze na dílčí projekty.
   
 6. Subjekt může učinit podání pouze jedné žádosti v rámci výzvy č. 3.3 k programu COVID – Kultura. 
   
 7. Pokud žadatel nerespektuje nařízení vlády (např. má otevřenou provozovnu) a tím nesplňuje po celou dobu vládní nařízení a nouzový stav, tak nemá nárok na dotaci a jeho žádost je z nároku na dotaci vyřazena. 

 

Článek 12
Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

 1. Náležitosti žádosti o podporu na provozní náklady za kontinuální činnost v kultuře

  i.  Náležitosti žádosti o podporu žadatelů, kteří v rámci výzvy č. 2 k programu COVID – Kultura zvolili režim podpory v bodu 9.1.) i:

  a)  název / jméno žadatele, adresa sídla a identifikační číslo žadatele, DIČ,
  b)  bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora,
  c)  datum vzniku či zahájení ekonomické činnosti,
  d)  právní forma žadatele,
  e)  název a adresa sídla (Systém generuje tyto údaje do žádosti automaticky),
  f)  identifikace Výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,
  g)  je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci:
       - osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci včetně dokladu o funkci a pověření,
       - osob s podílem v této právnické osobě,
       - osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.
       - Pokud je žadatelem právní osoba, která nemá majitele či osoby s podílem, tyto informace neuvádí.
  h)  Žadatel v rámci své žádosti uvede registrační číslo žádosti v rámci výzvy č. 2 v programu COVID - Kultura

  ii.  Náležitosti žádosti o podporu žadatelů, kteří zvolili režim podpory definovaný v čl. 9.1.) ii:
  a)  název / jméno žadatele, adresa sídla a identifikační číslo žadatele, DIČ,
  b)  bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora,
  c)  datum vzniku či zahájení ekonomické činnosti,
  d)  právní forma žadatele,
  e)  název a adresa sídla (systém generuje tyto údaje do žádosti automaticky),
  f)  identifikace Výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,
  g)  je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci:
       - osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán, nebo jednají na základě udělené plné moci včetně dokladu o funkci a pověření,
       - osob s podílem v této právnické osobě,
       - osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.
       - Pokud je žadatelem právní osoba, která nemá majitele či osoby s podílem, tyto informace neuvádí.


  i.  K žádosti na provozní náklady v oblasti kontinuální činnosti žadatel doplní údaje za kontinuální kulturní činnost a dále doklady za provozní náklady
  a)  název kulturního programu, 
  b)  popis kulturního programu včetně cílové skupiny, počet účastníků v minulém roce či dle předpokladu (kapacita sálu), 
  c)  soubor uhrazených faktur/smluv/účetních dokladů, které se budou vztahovat k jednotlivým uznatelným nákladům, které žadatel uvedl do části č. 2 žádosti (jednotlivé faktury musí být v elektronické či oskenované podobě),
  d)  vyplní do tabulky žádosti uznatelné náklady za přesunuté nebo zrušené kulturní akce: popis položky, typ dokladu, výše částky v Kč uvedené na faktuře / účetním dokladu / smlouvě, číslo faktury/účetního dokladu / smlouvy včetně dílčích objednávek, název      -      - dodavatele, identifikační číslo dodavatele / jiný identifikátor, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
       - doklad prokazující úhradu provozních nákladů 
       - doklad prokazující kontinuální činnost dle níže uvedených specifik,
       - doklad prokazující kontinuální činnost: 
         u kontinuální činnosti v kultuře, která byla omezena, žadatel doloží doklad prokazující kontinuální činnost ve formátu PDF (např. výroční zprávu) dle typu žadatele:
       - individuální umělci – soupis projektů/představení za rok 2019/2020 v oblasti živého umění
       - pořadatelé hudebních produkcí a festivalů – soupis projektů/představení za rok 2019/2020 v oblasti živého umění
       - pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek – soupis projektů za rok 2019/2020 v oblasti živého umění
       - hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností) - program za rok 2019/2020 v oblasti živého umění
       - technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap. - dle tohoto programu) - soupis projektů za rok 2019/2020 v oblasti živého umění 
       - umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry – soupis projektů/program za rok 2019/2020 v oblasti živého umění pořadatelé cirkusů a nového cirkusu – soupis projektů/vystoupení za rok 2019/2020 
       - umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají či organizují kulturní program – soupis projektů v oblasti živého umění za rok 2019/2020
       - divadla – soupis projektů/představení či program za rok 2019/2020 v oblasti živého umění
       - agentury, které na základě dramaturgického výběru zprostředkovávají či organizují živé kulturní akce – soupis projektů/představení a celoroční programová náplň za rok 2019/2020 v oblasti živého umění včetně spolupráce s uměleckými institucemi a organizacemi

 2. Náležitosti žádosti o podporu pro ticketingové společnosti
  a)  název / jméno žadatele, adresa sídla a identifikační číslo žadatele,
  ​b)  bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora,
  ​c)  datum vzniku či zahájení ekonomické činnosti,
  ​d)  právní forma žadatele,
  ​e)  název a adresa sídla (systém generuje tyto údaje do žádosti automaticky),
  ​f)  identifikace Výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,
  ​g)  je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci:
      - osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci včetně dokladu o funkci a pověření,
      - osob s podílem v této právnické osobě,
      - osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.
  ​h)  K žádosti žadatel doplní: 
      - doklad prokazující činnost v zajišťování kulturních akcí – soupis projektů / představení / koncertů za rok 2019/2020 v oblasti živého umění
      - výroční zprávu za období 2019/2020
      - seznam povolených daňově uznatelných nákladů za dané období ověřené auditorem dle přílohy č. 2 s popisem položky. Při hodnocení žádosti či při její kontrole musí žadatel poskytnout typ dokladu, výše částky v Kč uvedené na faktuře/účetním dokladu / smlouvě, číslo faktury / účetního dokladu / smlouvy, název dodavatele, identifikační číslo dodavatele / jiný identifikátor, datum uskutečnění zdanitelného plnění.
   
 3. Náležitosti žádosti o podporu pro kolektivní správce 
 1. název / jméno žadatele, adresa sídla a identifikační číslo žadatele, 
 2. bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora,
 3. datum vzniku či zahájení ekonomické činnosti,
 4. právní forma žadatele,
 5. název a adresa sídla (systém generuje tyto údaje do žádosti automaticky),
 6. identifikace Výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,
 7. je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci:
  - osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci včetně dokladu o funkci a pověření,
  - osob s podílem v této právnické osobě,
  - osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu 
  - Pokud je žadatelem právní osoba, která nemá majitele či osoby s podílem, tyto informace neuvádí.
 8. K žádosti žadatel doplní: 
  - doklad prokazující oprávnění ke kolektivní správě práv
  - výroční zprávu za období 2019/2020 
  - seznam povolených daňově uznatelných nákladů za dané období ověřené auditorem dle přílohy č. 3 s popisem položky. Při hodnocení žádosti či při její kontrole musí žadatel poskytnout typ dokladu, výše částky v Kč uvedené na faktuře / účetním dokladu / smlouvě, číslo faktury / účetního dokladu / smlouvy, název dodavatele, identifikační číslo dodavatele / jiný identifikátor, datum uskutečnění zdanitelného plnění.
  - doklad o počtu zastoupených umělců/subjektů dle jednotlivých uměleckých oborů za rok 2019/2020. 

 

Článek 13
Způsob podání žádosti:

 1. Podání žádosti učiní žadatel o podporu elektronickou formou.  Pro úspěšnou registraci v Systému žadatel potřebuje funkční e-mailovou schránku, eIdentitu (NIA) a Datovou schránku (pokud žadatel není vlastníkem datové schránky, je možné provést registraci žadatele ručním vložením údajů). Žadatel může učinit podání žádosti prostřednictvím datové schránky, jejíž adresu uvede v žádosti v systému AIS MPO.  
   
 2. Subjekt může předložit pouze jednu žádost na úhrady provozních nákladů (výzva č. 3.3) a jednu žádost na jednorázovou podporu pro umělecké profese (výzva č. 3.1) v rámci tohoto programu pro podporu ve formě dotace.
   
 3. Součástí žádosti o poskytnutí podpory je čestné prohlášení žadatele o podporu. Jedná se o potvrzení, že;
 • všechny informace uvedené v žádosti o podporu jsou úplné a pravdivé;
 • žadatel je oprávněným žadatelem dle čl. 5.1 Programu;
 • k datu podání žádosti je, a po celé období, za které žádá o poskytnutí podpory, byl žadatel ekonomickým subjektem oprávněným k provozování podnikatelské/hospodářské činnosti v oblasti kultury;
 • v důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mu byla jeho podnikatelská činnost omezena či zakázána;
 • může podat v rámci výzvy č. 3.3 v programu COVID – Kultura pouze jednu žádost o podporu;
 • je daňovým subjektem dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád;
 • dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku;
 • soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;
 • není v likvidaci;
 • žadatel, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch žadatelů,
 • respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2;
 • bere na vědomí zpracování osobních údajů pro potřeby administrace;
 • při podání žádosti a po celou dobu čerpání podpory musí příjemce vykonávat hlavní ekonomickou činnost v oblasti realizace či zajišťování kulturních akcí a programu, nebo být ticketingovou společností nebo kolektivním správcem;
 • nebyl ke dni 31. 12. 2019 podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/20145; tato podmínka se nepoužije, pokud je mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci;
 • nemá ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně6.


Článek 14
Způsob a kritéria hodnocení žádosti o podporu

 1. Na administraci podaných žádostí o podpory se podílí MPO a MK ČR a popřípadě další subjekty MPO si může vyžádat další podklady. MPO v případě schválení podpory vydá Rozhodnutí.

 2. Při formálním hodnocení žádostí o podporu bude posuzováno:
 1. Zda je žadatel oprávněným žadatelem a zda splňuje podmínky stanovené ve Výzvě. 
 2. Zda byla žádost podána ve stanoveném termínu.
 3. Zda byla žádost podána oprávněným žadatelem.
 4. Zda žádost splňuje veškeré náležitosti dle Výzvy. 
 5. Vyhodnocování žádostí probíhá průběžně.
 6. Žádost, která splnila podmínky, bude doporučena k podpoře.

 

Článek 15
Řízení o poskytnutí podpory

 1. Řízení o poskytnutí podpory (dále jen „řízení“) vede Ministerstvo průmyslu a obchodu a postupuje v něm podle § 14 a násl. rozpočtových pravidel.
   
 2. Účastníkem řízení je pouze žadatel.

 

Článek 16
Vady žádosti

 1. Žadatelé budou na základě ustanovení § 14k odst. 1 rozpočtových pravidel vyzýváni k odstranění vad své žádosti, jež budou identifikovány v rámci formálního hodnocení. To se netýká těch vad žádosti, které jsou svou povahou neodstranitelné (např. nedodržení lhůty pro podání žádosti apod.). 
   
 2. Odstranění vad žádosti je možné pouze dvakrát v téže věci. 
   
 3. Lhůta pro odstranění vad žádosti činí čtrnáct (14) kalendářních dní ode dne, kdy bude žadateli doručena výzva k odstranění vad žádosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu může na žádost žadatele stanovenou lhůtu prodloužit. 
   
 4. V případě neodstranění vad žádosti ve stanovené lhůtě, Ministerstvo průmyslu a obchodu usnesením řízení o žádosti zastaví. 
   
 5. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury si vyhrazují, že mohou žadateli o poskytnutí podpory doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že opravená žádost bude shledána jako způsobilá, vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje ministerstvo upravenou žádost.

 

Článek 17
Doložení dalších podkladů

 

 1. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury si vyhrazují, že mohou kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele k doložení podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory. 
   
 2. K doložení dalších podkladů poskytne ministerstvo žadateli lhůtu přiměřenou povaze vyžádaných dalších podkladů

 

Článek 18
Vydání nového rozhodnutí

 1. Ministerstvo na základě ustanovení § 14p rozpočtových pravidel stanoví, že v případě, že byla žádost pravomocně zcela či zčásti zamítnuta, bude možné vydat nové rozhodnutí, kterým bude žádosti zcela vyhověno, případně zčásti vyhověno a ve zbytku bude zamítnuta, souhlasí-li s tím žadatel o podporu.

 

Článek 19
Řízení o odnětí podpory

 1. Dojde-li po vydání rozhodnutí ke skutečnosti uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) až f) rozpočtových pravidel, Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájí řízení o odnětí podpory. 
   
 2. Řízení o odnětí podpory probíhá v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 20
Kontrola využití podpory

 1. U žadatelů, resp. příjemců podpory bude Ministerstvo průmyslu a obchodu vykonávat veřejnosprávní kontroly použití podpory, a to zejména na základě § 39 rozpočtových pravidel a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
   
 2. Příjemce je povinen podrobit se kontrole poskytnuté podpory prováděné externími kontrolními orgány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o finanční kontrole a v souladu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace.
   
 3. Příjemce je povinen podrobit se kontrole poskytnuté podpory prováděné externími kontrolními orgány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o finanční kontrole a v souladu s podmínkami o poskytnutí podpory.

 

Článek 21
Ostatní ustanovení

 1. Na dotaci není právní nárok.
   
 2. Ministerstvo si jako poskytovatel podpory vyhrazuje právo celkovou alokaci Výzvy 3.3 uvedenou v předchozím bodu upravit, nerozdělit veškeré finanční prostředky celkové alokace v rámci Výzvy, příp. tyto finanční prostředky navýšit, a to v závislosti na poštu obdržených žádostí o poskytnutí podpory.
   
 3. Proti rozhodnutí poskytovatele není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu dle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu. 
   
 4. Příjemci podpory budou zveřejněni na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

 


1 Podnikem se rozumí hospodářská jednotka určená/vymezená dle Přílohy 1 nařízení Komise č. 651/2014 (GBER).

2 Odkaz na originální znění dočasného rámce: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html

3 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

4 Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí). Za prodlení s platbou se nepovažuje situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, a je tedy považován za bezdlužného.

5 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

6 Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí). Za prodlení s platbou se nepovažuje situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován za bezdlužného.

 

Výzvu v plném znění naleznete zde.

Příloha 1: GDPR
Příloha 2: Tabulka způsobilých nákladů ticketingových společností
Příloha 3: Tabulka způsobilých nákladů kolektivních správců

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.