Výzva k podání žádosti do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2028

19.07.2021 11:37|ministerstvo

Samostatné oddělení Evropské unie vyhlašuje výzvu k podání žádosti do soutěže o titul „Evropské hlavní město kultury 2028“.

 

Na základě ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1545 ze dne 13. září 2017, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033,Ministerstvo kultury vyhlašuje výzvu adresovanou městům, která se chtějí ucházet o titul „Evropské hlavní město kultury 2028“.

Města mající zájem o výše uvedený titul předloží své žádosti (tj. prezentaci základních rysů programu na daný rok) nejpozději do 1.9. 2022. 

Kandidátská města musí vyplnit jednotný formulář přihlášky, který je zveřejňován společně s výzvou příslušného ministerstva. Formulář obsahuje dva typy dotazníků (předvýběrový, výběrový), v každém z nich je řada otázek rozdělených dle obsahu jednotlivých kritérií. Na jejich základě kandidát popíše své cíle, program, finanční plán, organizační strukturu a další.  Výběrový proces začíná šest let před rokem konání akce a probíhá ve dvou fázích (předvýběr a konečný výběr).

 Proces výběru a monitorování má na starost odborná porota. Je složená z nezávislých odborníků, jejichž úkolem je posoudit obdržené přihlášky, shodnout se na užším seznamu měst a pak vybrat jedno město, které obdrží titul EHMK a cenu Meliny Mercouri. V rámci monitoringu pak porota sleduje přípravu zvolených měst a poskytuje jim podporu a poradenství. 

Prostřednictvím přihlášky města prezentují základní rysy svého kulturního programu, který reflektuje potřeby a cíle města v souladu s formálními kritérii EHMK. Program by měl být vytvořen speciálně pro konkrétní rok pořádání EHMK, musí tedy obsahovat akce nad rámec obvyklých kulturních událostí lokality. Města, která v minulosti do svého programu zahrnula pouze již existující aktivity a nepřinesla tak nic nového, nebyla úspěšná. Stejně tak není vhodné založit program pouze na kulturním dědictví města a místních turistických atrakcích, přestože je může město využít v rámci svého konceptu. Pro program je velmi podstatná podmínka výrazného evropského rozměru. 

 Přihláška se předkládá v anglickém jazyce, druhé vydání pak bývá v oficiálním jazyce dané země. Rozsah textu je limitován na 60 stran v předběžném výběru a 100 stran v konečném výběru a jsou do něj započítány i obrázky a fotografie. 
 

Kontaktní osoba: magdalena.fantova@mkcr.cz, tel. +420 257 085 530

Adresa: Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1

epodatelna@mkcr.cz

Více informací: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
 

Samotnou výzvu naleznete zde.

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.