Nastavení cookies

Slouží k financování médií veřejné služby. Proč a za co se platí?

Poplatková povinnost v ČR

Dne 13. 9. 2005 nabyl účinnosti nový zákon o rozhlasových a televizních poplatcích – zákon č. 348/2005 Sb. Od 1. 10. 2005 činí rozhlasový poplatek 45 Kč, televizní poplatek byl od 1.1.2008 zvýšen na 135 Kč.

Zákon č. 348/2005 Sb. změnil rovněž dosavadní koncepci poplatkové povinnosti. V § 3 nového zákona se stanoví, že poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový resp. televizní přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá tento přijímač fyzická nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba. Dále se stanoví, že fyzická nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků a je odběratelem elektřiny připojené k distribuční soustavě, považuje se poplatníka rozhlasového a televizního poplatku, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak. Tedy například domácnost, která nevlastní televizní přijímač, nebude ani do budoucna ze zákona nucena platit televizní poplatek. Tato konstrukce má umožnit efektivní výběr poplatků, což byl podle předchozí právní úpravy zásadní nedostatek. Okruh osob, které jsou osvobozeny od poplatkové povinnosti stanoví § 4 (např. školy).

Od 1. 6. 2010 nepodléhá poplatkové povinnosti rozhlasový nebo televizní přijímač, který je neoddělitelnou součástí koncového mobilního telekomunikačního zařízení (tj. mobilního telefonu).

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.rtf, 294.1 kB