Nastavení cookies

Kontaktní osobou pro oblast mapování a sběru dat kulturního a kreativního sektoru ČR je Mgr. Adam Dvořák, ministerský rada pro oblast kulturních a kreativních odvětví, adam.dvorak@mkcr.cz

Zcela zásadním limitem podpory KKO je absence komplexních dat o této oblasti. Mapování naráží na obecný problém České republiky v nedokonalém přehledu živnostníků a mikropodniků. Ti přitom tvoří zásadní část KKO. Dostatečné mapování je pak základní podmínkou, neboť většina veřejné podpory KKO se ve světě rozvinula právě v návaznosti na něj, jelikož poprvé zdůraznilo masivní ekonomické dopady kultury na hospodářství.

Českou republiku takovéto komplexní mapování teprve čeká, ačkoliv v minulosti již proběhly pokusy oblast kvantitativně i kvalitativně uchopit. Satelitní účet kultury, který poskytuje základní přehled, je pouze mezikrokem ke komplexnímu systému dat o KKO. Zahrnuje mix netržních aktivit veřejné kulturní služby dotované z veřejných rozpočtů a tržních aktivit. V tomto ohledu se tak jedná pouze o částečné zachycení kulturního a kreativního sektoru, nikoli specificky KKO. Dále do mapování nebyly zahrnuty oblasti související s digitalizací a nedokáže komplexně zachytit všechny OSVČ, které tvoří podstatnou část KKO. Taková data pak mohou falešně poukazovat na pokles KKO, ačkoliv se jedná spíše o jeho transformaci směrem k oblastem souvisejícím s digitalizací, které naopak vytlačují tradičnější činnosti, jakými jsou knihy a tisk. Takový průběh po krizi 2009 právě ukazují data národních států i celoevropské přehledy.

Zásadním problémem českých dat je fakt, že registr ekonomických subjektů, který poskytuje přehled skupin ekonomických činností (CZ-NACE), není spolehlivým zdrojem informací o KKO. Pro jejich získání je nutné vyřadit neaktivní subjekty, a naopak zařadit subjekty původně či mylně registrované v rámci jiných činností, nicméně spadající do oblasti KKO. Zároveň registr často zahrnuje pouze údaje za vyšší úrovně NACE kódů, tj. pouze dvoumístné indikátory místo potřebných čtyřmístných. Tyto široké skupiny pak neumožňují určit, zda se jedná o KKO, či nikoli. Výsledná čísla dle CZ-NACE se od reality liší v řádu desetitisíců za celou ČR. Aby bylo možné získat alespoň přibližná data, je nutné přistoupit k „ručnímu čištění“ údajů. To však představuje na celostátní úrovni zásadní problém, jelikož údajů je příliš velké množství. Na krajské úrovni je již možné takto mapovat, jedná se nicméně o velmi náročnou činnost v řádu měsíců a chybovost je stále poměrně velká.

V České republice tedy chybí souhrnná a komplexní data.  Sběr dat v KKO v minulosti vedl k různým výsledků a některá odvětví nejsou prakticky zachycena vůbec. Například speciální kvantitativní mapování v ČR došlo k zásadně odlišným výsledkům než satelitní účet kultury. Ten nadhodnocoval počet subjektů, ale podhodnocoval počet osob. To je dáno jednak zahrnutím širší oblasti KKS v rámci satelitního účtu kultury a naopak nezahrnutím OSVČ, které je složité zachytit. Dlouhodobě se například nesledují data za herní vývojářství. Oblast videoher přitom ve většině zemí během patnácti let od svého vzniku předstihla sto let starý filmový průmysl. Podklady poskytované jednotlivými asociacemi a sdruženími zároveň nepředstavují kompletní obraz daných odvětví a nemohou tak nahradit neexistující data na úrovni státu. Největším problémem zůstává nepřesnost dat a malá provázanost mezi NIPOS, MK a Českým statistickým úřadem.

Bez dostatečných dat následně není možné důkladně analyzovat potřeby KKO a jejich rozvoj je odkázán na kvalitativní analýzu a zahraniční zkušenost. Současně však není možné provádět mezinárodní srovnání. Ani regionální rozdíly nejsou kvantitativně uchopeny, neboť v některých krajích mapování ještě neproběhlo a ve zbytku nedochází k jeho pravidelnému opakování v určitém časovém intervalu, např. pěti let. Oblast KKO se přitom regionálně poměrně rychle vyvíjí. Díky své struktuře založené na jednotlivcích a mikropodnicích je KKO poměrně mobilní a může docházet k vnitrostátním i mezinárodním přesunům. V tom se KKO poměrně liší od tradičních oblastí ekonomiky.

V neposlední řadě se pak absence souhrnných dat odráží i v podpoře výzkumu v oblasti KKO. Dosud nebyly nastaveny konkrétní oblasti výzkumu KKO a jednotlivé projekty vznikají samostatně bez ohledu na koncepce státní správy. Konkrétní oblasti je složité přesně vymezit i s ohledem na multidisciplinární charakter výzkumu souvisejícího s KKO. Přesto programy jako ÉTA od Technologické agentury České republiky nebo program NAKI II Ministerstva kultury dokazují efektivitu projektů KKO a nutnost jejich podpory.

 
 

Vznik regionální strategie rozvoje a podpory KKO

Oddělení KKO se aktivně zabývá a řeší problematiku mapování a sběru dat kulturního a kreativního sektoru ČR. V první fázi je připravována dotační výzva pro kraje na Vznik regionální strategie rozvoje a podpory KKO, jejíž součástí bude mapování KKO.

Dotační výzva patří v rámci

  • NPO pod komponentu 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, aktivitu: Rozvoj regionálních a kulturních center. 
  • Akčního plánu Strategie KKO  pod opatření 4b.

Termíny projednávání

  • Dne 21. 10. 2021 proběhlo veřejné projednávání všech aktivit MKČR v rámci NPO komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, včetně projektu dotační výzvy na vznik regionální strategie rozvoje a podpory KKO, více najdete zde.
  • Dne 26. 10. 2021 proběhlo neveřejné projednání aktivit oddělení kulturních a kreativních průmyslů MK ČR v rámci NPO se státní správou, samosprávou a vybranými profesními asociacemi a agenturami. 
  • Dne 15. 12. 2021 proběhlo 1. neveřejné jednání neoficiální Pracovní skupiny k mapování KKO složené ze zástupců krajů.
  • Dne 24.5.2022 se uskutečnilo  veřejné projednání návrhu dotační výzvy na tvorbu Regionální strategie a mapování kulturních a kreativních odvětví.  Zde naleznete prezentaci z projednání, zápis a návrh dotační výzvy Regionální strategie a mapování kulturních a kreativních odvětví. Formulář pro zasílání připomínek ZDE. Připomínky můžete zasílat do 16.6.2022 na emailovou adresu adam.dvorak@mkcr.cz.