Nastavení cookies

Vzhledem k nesnadné situaci spojené s pokračující pandemií koronaviru se rada Státního fondu kultury rozhodla k následujícímu kroku. Všem žadatelům s projekty na rok 2021, jejichž realizace byla dočasně znemožněna pandemií koronaviru, se tímto bez nutnosti uzavření dodatku k původní smlouvě automaticky umožňuje posunout termín realizace až k meznímu datu 31. prosince 2021 s následným doručením řádného vyúčtování nejpozději ke dni 30. ledna 2022.

          Programové změny jednotlivých projektů jsou vzhledem k panujícím okolnostem akceptovatelné, je ovšem povinností každého z žadatelů dbát o jejich minimalizaci, zachovat původní koncept projektu a dodržet závazná rozpočtová pravidla stanovená ve smlouvě o dotaci. Dojde-li k zásadním obsahovým změnám projektu, je povinností žadatele tyto změny bezodkladně a písemně SFK oznámit. Mezním termínem pro podávání žádostí o změny projektů r. 2021 je 30. listopad 2021. Rada tyto žádosti individuálně posoudí, přičemž postupováno bude následujícím způsobem:

  • realizace projektu se do konce roku 2021 neuskuteční - je povinností žadatele toto bezodkladně a písemně SFK oznámit a vrátit celou dotaci zpět na účet SFK (do poznámky transakce vždy, prosíme, uvádějte číslo konkrétního projektu a heslovitě důvod vrácení, postačí jednou větou), dále nám též v takovém případě zašlete e-mail, v němž stručně ozřejmíte důvody ukončení projektu a vrácení příslušné dotace. Využití dotací na umoření již vzniklých nákladů nedokončených projektů se nepřipouští.
  • realizace projektu se přesouvá, nicméně bez zásadních změn se uskuteční do konce roku 2021  - stačí SFK zaslat písemné oznámení o této skutečnosti (e-mailem na adresu josef.tichy@mkcr.cz)
  • projekt bude realizován do konce r. 2021, ale jen v omezené míře - povinností žadatele je zaslat SFK popis veškerých změn programu společně s návrhem nového rozpočtu po zohlednění všech změn. Rada SFK tento návrh projedná, určí míru zkrácení příslušné dotace a stanoví nutnost vrátit její část, pakliže změny budou zásadního charakteru. Budou-li změny pouze minimálního rozsahu, rada SFK dotaci ponechá v původně schválené výši.
  • Závěrem: apelujeme na žadatele, aby možnosti posunutí termínu užívali jen v nutných a odůvodněných případech a aby, umožní-li to pandemická situace v průběhu roku, své projekty dokončovali dle původně avizovaných termínů.
Spojte se s námi