Státní statistickou službu za oblast kultury odpovídá ministerstvo kultury, které na základě příkazní smlouvy delegovalo vykonávání této služby na svoji příspěvkovou organizaci Národní informační středisko pro kulturu (NIPOS), útvar Centrum informací o kultuře (CIK). NIPOS-CIK zabezpečuje statistiku na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.


Program statistických zjišťování stanoví Český statistický úřad vyhláškou, kterou vypracovává v součinnosti s ministerstvy a jinými správními úřady a vyhlásí vždy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku.


Předmětem statistiky kultury je zjišťování údajů o činnosti kulturních zařízení zřizovaných MK, dalších orgánů státní správy, krajů, obcí, měst, občanských sdružení dle zákona 83/90 Sb., obecně prospěšných společností, církví, podnikatelských subjektů aj. Jsou šetřeny následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hudební soubory, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, vydavatelé neperiodických publikací a periodického tisku, včetně jimi vydávané produkce a výstavní činnost v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury, festivaly a problematika kulturně vzdělávací a zájmové činnosti.


Podrobné informace včetně statistických výkazů a výsledků ze statistického zjišťování jsou k dispozici na: