Vláda ČR schválila usnesením č. 739 ze dne 23. 8. 2021 Strategii rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví.

Kulturní a kreativní odvětví (KKO)

Podstatnou součástí moderní kreativní ekonomiky jsou KKO. Ta definujeme jako ekonomické činnosti probíhající v rámci širšího kulturního a kreativního sektoru. Oproti jiným oblastem kultury nejsou KKO závislé na veřejných zdrojích, tj. jsou více než z 50 % finančně soběstačné. Mezi KKO řadíme zejména následující oblasti s potenciálem generovat zisk: audiovize, hudba, knihy a tisk, reklama, architektura, design a móda, tradiční a umělecká řemesla a dále některé oblasti scénického umění, výtvarného umění a kulturního dědictví. Tento prostý výčet však nemůže zachytit pestrost KKO (podrobněji viz podkapitola 1.3.).

Dokumenty ke stažení

Strategie rozvoje a podpory KKO

Akční plán strategie