Nastavení cookies

V Praze dne 3. listopadu 2022
Č. j.: MK 62632/2022 OŘLZ

 

(zástup v pracovním poměru za zaměstnance s pozastavenou službou dle § 65 Zákona o státní službě)

Náplň práce:

 

 • vede oddělení územních garantů v odboru Památková inspekce
 • zastupuje ředitele Památkové inspekce
 • podílí se na tvorbě koncepce dlouhodobého vývoje památkové inspekce;
 • dozírá, jak je dodržován zákon o státní památkové péči a předpisy vydané k jeho provedení včetně toho, zda opatření orgánů územních samosprávných celků a obcí na úseku památkové péče jsou v souladu se zákonem (hlava VI zákona o krajích, usnesení vlády č. 689 z 11. 9. 2013);
 • dozírá ve smyslu ust. § 27 odst. 5 vyhl. č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zda odborná organizace státní památkové péče poskytuje orgánům státní památkové péče, krajům a obcím s rozšířenou působností odbornou pomoc při rozhodování, popřípadě vydávání jiných opatření, která se týkají kulturních památek;
 • zjišťuje rozhodné skutečnosti a analyzuje skutkový a právní stav předmětu kontroly,
 • vyhotovuje protokoly o kontrolních zjištěních,
 • zpracovává návrhy opatření podle ust. § 27 odst. 4 zákona o státní památkové péči,
 • provádí kontrolu na úseku památkové péče, v jejímž rámci dále:
  • vyřizuje námitky kontrolovaných osob podle ust. § 14 kontrolního řádu,
  • rozhoduje o ukládání pokut podle ust. § 15 nebo 16 kontrolního řádu,
  • spolupracuje s dalšími kontrolními orgány;
 • podílí se na zpracování rozboru stavu státní památkové péče a návrzích opatření ke zlepšení tohoto stavu,
 • podílí se na posuzování návrhy právních předpisů s celostátní působností včetně návrhů koncepčně nových právních předpisů ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, zpracovává stanoviska k těmto návrhům včetně případného formulování zásadních připomínek, zejména v případech, pokud souvisí s úpravou kontroly, dozoru a inspekce,
 • upravuje webové stránky Ministerstva kultury v části týkající se památkové péče,
 • plní další úkoly podle pokynů ředitele památkové inspekce MK.

 

 

Požadujeme:

 

 • VŠ vzdělání (v magisterském stupni);
 • trestní bezúhonnost;
 • plnoletost; svéprávnost
 • zdravotní způsobilost;
 • státní občanství České republiky;

 

 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že uchazeč o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však uchazeč povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

 

 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969
 2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti
 3. příslušníkem Lidových milicí
 4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
 5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

 

 

Další informace:

 

 • nástup: dle domluvy na dobu určitou (předpoklad: do 18. 10. 2026)
 • místo výkonu práce: Praha 6
 • platové zařazení dle Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (14. platová třída) ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, stravenkový paušál, příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb, pružná pracovní doba, atd.

 

 

 

Požadované dokumenty k výběrovému řízení:

 

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • výpis z Rejstříku trestů
 • kopie dokladu o dosaženém vzdělání
 • je-li uchazeč narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.,
 • je-li uchazeč narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,

 

Posuzovány budou dokumenty zaslané ve lhůtě do 30. listopadu 2022, tj. v této lhůtě:

 

- zaslané na adresu Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1, 118 00 Praha 1
- rovněž osobně podané na podatelnu Ministerstva kultury na výše uvedené adrese
- zaslané v elektronické podobě na adresu: gabriela.bukorova@mkcr.cz
- zaslané prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující požadované dokumenty musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy: „Výběrové řízení - vedoucí Oddělení územních garantů“ Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na výše uvedenou emailovou adresu.

 

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

 

Nebudeme-li Vás kontaktovat do tří týdnů od přijetí Vašich podkladů, byla ve výběrového řízení dána přednost jinému kandidátovi.

 

 

Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

Poučení: Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů a potvrzuje, že je seznámen/a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle nařízení GDPR a Zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč/ka zasláním životopisu do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Ministerstvo kultury si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Inzerát.doc.doc, 82.5 kB
Inzerát.pdf.pdf, 215.2 kB