Nastavení cookies

Výběrová dotační řízení jsou každoročně vyhlašována v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), dále v souladu s Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, které vydává Rada vlády pro nestátní neziskové organizace.

Dotace jsou poskytovány na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, které vláda schválila usnesením č. 92 ze dne 1. 2. 2010 a jsou přílohou tohoto usnesení, a na základě interních předpisů MK.

Samostatné oddělení umění vyhlašuje výběrová dotační řízení každý rok zpravidla v červenci na následující kalendářní rok s uzávěrkou zpravidla koncem září.

Žádosti se podávají na předepsaném formuláři. Povinnou součástí projektu je popis projektu, rozpočet projektu vyplněný na předepsaných rozpočtových formulářích a kopie vyžádaných identifikačních dokladů.

Spojte se s námi