Ministerstvo kultury ČR vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele instituce MUSEum+, státní příspěvkové organizace

 

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně
 • nejméně pětiletou praxi v řízení pracovních týmů
 • znalost principů formování, činnosti a financování státní příspěvkové organizace
 • znalosti v oboru působení a zaměření organizace výhodou
 • schopnost řízení náročných systémů, flexibilitu
 • schopnost dlouhodobé koncepční práce
 • základní znalost oborové legislativy a oborových strategických a koncepčních dokumentů
 • znalost Profesního etického kodexu ICOM pro muzea
 • aktivní znalost anglického, případně německého jazyka
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností i na mezinárodní úrovni a schopnost komunikace s médii

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis

 

K přihlášce je nutno dále připojit:

 • motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, o odborných znalostech a dovednostech, soupis publikační činnosti
 • představu o zaměření obsahu činnosti a především možnostech dalšího rozvoje organizace MUSEum+ zasazeného do celkového kontextu oboru muzejnictví v rozsahu do 5 normostran
 • souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a změně některých zákonů
 • ověřenou kopii dokladu o vysokoškolském a nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušníci předloží obdobný doklad)
 • osvědčení Ministerstva vnitra a čestné prohlášení podle ustanovení § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění) – nevztahuje se na cizí státní příslušníky a osoby narozené po 1. 12. 1971.

 

Nabízíme:

 • platové zařazení do 14. tarifní třídy a další ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

 

Základní informace pro zájemce o výběrové řízení naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR: Zřizovací listina MUSEum+, tisková zpráva

 

Kontaktní osoba:  
Mgr. Hana Vondráčková
tel.: +420 257 085 457
e-mail: Hana.Vondrackova@mkcr.cz

 

Upozorňujeme
Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel, která budou schválena ministrem kultury, vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V rámci výběrového řízení bude uspořádáno rovněž Assessment Centrum.

 

Uchazeči doručí do podatelny Ministerstva kultury České republiky nebo zašlou doporučeně své přihlášky s přílohami tak, aby byly vyhlašovateli doručeny nejpozději do 14. 5. 2021 (včetně) na adresu: Ministerstvo kultury České republiky, Samostatné oddělení muzeí, Maltézské náměstí 1,  118 11 Praha 1 v obálce označené ŘM+ – KONKURZ - NEOTEVÍRAT.