Nastavení cookies

Č. j. MK 24482/2023 OMG

V Praze 1. 9. 2023

 

Ministerstvo kultury vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitelky/ředitele Památníku národního písemnictví, státní příspěvkové organizace

 

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání, obecné znalosti z oblasti muzeologie, výhodou jsou aktivity v profesních orgánech
 • víceletou praxi v řízení pracovních týmů
 • znalost principů činnosti a financování státní příspěvkové organizace
 • znalosti v oboru působení a zaměření organizace
 • schopnost řízení náročných systémů, flexibilitu
 • schopnost dlouhodobé koncepční práce
 • základní znalost oborové legislativy a Státní kulturní politiky
 • znalost Profesního etického kodexu ICOM pro muzea
 • aktivní znalost anglického, případně německého jazyka
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností i na mezinárodní úrovni a schopnost komunikace s médii

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno dále připojit:

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
 • svou koncepci činnosti a dalšího rozvoje Památníku národního písemnictví zpracovanou ve struktuře dle přílohy inzerátu viz příloha
 • souhlas se zveřejněním předložené koncepce

Nabízíme:

 • platové zařazení do tarifní třídy T 16, příplatek za vedení, osobní ohodnocení

Základní informace a podklady pro zájemce o výběrové řízení naleznete na stránkách Ministerstva kultury a Památníku národního písemnictví:

 • Střednědobá koncepce rozvoje instituce
 • Zřizovací listina
 • Výroční zprávy od roku 2018

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Teuerová, odbor muzeí a galerií, tel.: +420 257 085 461, e-mail Eva.Teuerova@mkcr.cz

 

Upozorňujeme

Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel, která budou schválena ministrem kultury, vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Jména uchazečů, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou zveřejněna na webových stránkách.

Předpokládané datum nástupu do funkce je od 1. 1. 2024.

Uchazeči doručí do podatelny Ministerstva kultury nebo zašlou doporučeně své přihlášky s přílohami tak, aby byly vyhlašovateli doručeny nejpozději do pátku 6. října 2023 včetně na adresu: odbor muzeí a galerií Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 v obálce označené ŘPNP – KONKURZ – NEOTEVÍRAT.

Příloha inzerátu

Osnova koncepce pro střední horizont (6 let):

 1. Poslání, vize a sdílené hodnoty.
 2. Strategické cíle:
 1. Strategie odborných činností,
 2. Investiční strategie,
 3. Finanční strategie,
 4. Personální strategie,
 1. Obchodní a marketingová strategie.
 2. Zhodnocení aktuálního stavu organizace.
 3. Dlouhodobé cíle (přesahující střední horizont).

Slovní charakteristika dokumentu strategického řízení:

 • Charakterizuje poslání organizace, nabízí vizi ve střednědobém horizontu a definuje sdílené hodnoty,
 • Popisuje výchozí stav, vymezuje cílový stav na konci střednědobého horizontu, v náznacích uvádí strategické cíle v dlouhodobém horizontu,
 • Odpovídá v úplnosti a vyčerpávajícím způsobem na otázky změn organizační struktury, faktickými argumenty je odůvodňuje,
 • Předkládá soubor navrhovaných opatření odborné, kulturní, finanční, provozní a majetkové povahy,
 • Vychází z věrohodné analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, případně dalších vhodných analytických nástrojů,
 • Reflektuje platnou právní úpravu právní formy státní příspěvkové organizace a nevybočuje ze stávajícího právního rámce,
 • Zakládá cíle dlouhodobého časového horizontu výlučně na prolongaci přiměřených očekávání budoucího vývoje.

 

 

Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který je vyhlašovatelem výběrového řízení požadován, může subjekt údajů kdykoliv písemně/elektronicky odvolat. Subjekt má právo požadovat od Správce osobních údajů (Ministerstva kultury) přístup ke svým osobním údajům, má právo požadovat od Správce opravu nebo aktualizaci těchto osobních údajů a konečně má právo požadovat po Správci výmaz svých osobních údajů. Podrobné informace k postupu uplatňování práv subjektů s odkazem na platnou legislativu jsou k nahlédnutí zde: Informace o zpracování osobních údajů na Ministerstvu kultury České republiky | mkcr.cz

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Inzerát výběrového řízení PNP.pdf.pdf, 209.7 kB
Job Advertisement PNP.pdf.pdf, 130.5 kB
Spojte se s námi