Nastavení cookies

 

Samostatné oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury vyhlašuje: 

 

"Výzvu k podávání žádostí o dotaci na podporu významných kulturních aktivit s náboženskou tematikou pro církve a náboženské společnosti a pro spolky

 

Výzva je vyhlašována v souladu s "Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím", které vydává Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Neinvestiční dotace (dále jen "dotace") jsou poskytovány na základě usnesení vlády České republiky č. 591 ze dne 1. června 2020 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy uv0591 a na základě interních předpisů Ministerstva kultury, tj. příkazu ministra kultury č. 8/2019, ve znění příkazu ministra kultury č. 6/2021

 

Výzva je vyhlašována na následující kalendářní rok a její uzávěrka je stanovena tak, aby lhůta pro podávání žádostí nebyla kratší než 30 dnů. Pro rok 2023 je stanoven termín pro podávání žádostí do 17. října 2022 včetně. Nestátní neziskové organizace musí vyplnit "Žádost o státní dotaci v roce 2023" (dále jen "žádost"), která se podává na předepsaném formuláři (varianta formuláře pro CNS a varianta pro spolky). K povinným součástem žádosti patří „Popis projektu“. Žadatelé o dotaci musí splnit všechny stanovené podmínky, aby mohly být jejich žádosti zařazeny do výběrového řízení.

 

Projekty budou posouzeny komisí Ministerstva kultury ve smyslu příkazu ministra kultury č. 42/2006 a č. 27/2010 

                          

Výsledky výběrového dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury nejpozději do konce března příslušného roku. Výsledky konkurzů včetně poskytnutých dotací za předchozí roky jsou uveřejněny ve výročních zprávách Ministerstva kultury.

 

 Vyúčtování dotace předkládá příjemce dotace samostatnému oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury na formuláři "Vyúčtování projektuspolu s formulářem "Příloha č. 4" vyhlášky č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, a to nejpozději do 16.1. následujícího roku.

 

Kontakt:
Ministerstvo kultury
Samostatné oddělení církví a náboženských společností
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha1
tel.: 224 301 279

 

Soubory ke stažení:

Žádost o státní dotaci v roce 2023 - CNS 

Žádost o státní dotaci v roce 2023 - spolky 

Popis projektu
 

K vyúčtování dotací obdržených v průběhu roku 2022 slouží následující formuláře:

Vyúčtování projektu 2022

Příloha č. 4 
 

Formulář žádosti o státní dotaci v roce 2023

Jednotný formulář pro všechny obory. Pro zobrazení relevantních rubrik bylo třeba zvolit v záhlaví příslušný program a ve druhém sloupci tematickou oblast (církve a náboženské společnosti/spolky). Již předvyplněno! Je třeba pouze vybrat správný formulář – buď pro CNS, nebo pro spolky.

Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČ (je třeba zadat osmimístné číslo, v případě šestimístného IČ je třeba doplnit na začátek nuly).

Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou „povolena makra“ (formát *xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení.

Spojte se s námi