Resortní vyhodnocení CZ PRES v oblasti kultury, audiovize a duševního vlastnictví

 

Česká republika převzala dne 1. ledna 2009 předsednictví v Radě Evropské unie se symbolickým mottem „Evropa bez bariér“. Pro Ministerstvo kultury se tato událost stala významnou součástí práce úřadu i kulturních institucí, spadajících do jeho kompetence.

 

Cíle předsednictví byly stanoveny sektorovými prioritami jednotlivých resortů..

 

 

Kultura a audiovize

 

Ministr kultury Václav Jehlička představil na jednání Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu dne 19. l. 2009 v Bruselu priority CZ PRES v oblasti kultury, audiovize a duševního vlastnictví a zodpověděl dotazy poslanců.

 

Ministr kultury V. Jehlička společně s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy O. Liškou za účasti komisaře J. Figeľa oficiálně zahájil dne 7. l. 2009 v Praze mezinárodní konferenci k  „Evropskému roku tvořivosti a inovací 2009“, přijatého Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady na základě návrhu návrh Evropské komise. Cílem Evropského roku 2009 je podporovat nejen tvořivost, ale i schopnost využití inovace jakožto klíčové kompetence všech jedinců. Tradice vyhlášení Evropského roku existuje od r. 1983, kdy EU mnohdy společně s Radou Evropy vyhlašuje téma pro následujících dvanáct měsíců. Tématem pro rok 2006 byla mobilita pracovníků, 2007 rovné příležitosti pro všechny a 2008 interkulturní dialog. Evropský rok zasvěcený konkrétní tématice slouží ke zvyšování veřejného povědomí o dané problematice, šíření informací o osvědčených postupech, stimulování politické diskuse a podpora aktivního občanství. Účastníci konference prodiskutovali možnosti kreativního a inovativního přístupu v oblastech obchodu, průmyslu, vzdělání, vědy a kultury ve světle globální ekonomické recese. Na obsahové přípravě konference, která úspěšně proběhla v gesci MŠMT, se podílelo MK. Oficiálně byl Evropský rok tvořivostí a inovací 2009 s mottem „Vymýšlíme – Tvoříme – Inovujeme“ vyhlášen předsedou vlády ČR M. Topolánkem a předsedou Evropské komise J. M. Barrosem při formálním uvedení České republiky do úřadu předsednické země EU v Národním divadle.

 

Kultura

Základní prioritou v oblasti kultury během české předsednictví bylo téma kreativity v návaznosti na inovace a ekonomiku. Kreativita je přitom chápána jako schopnost přicházet s novými nápady a přetvářet vize a sny ve skutečnost, s tím, že jejím základním zdrojem je umění a kultura.

 

Předsednictví se zaměřilo na plnění „Evropského programu pro kulturu“, přijatého usnesením Rady  EYC dne 16. 11. 2007 a „závěrů Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu pro kulturu v letech 2008–2010“, přijatých Radou  pro vzdělání, mládež a kulturu dne 21.5. 2008.

 

Rada pro vzdělání, mládež a kulturu ve složení ministrů pro kulturu a audiovizi přijala dne 12. 5. 2009 návrh závěrů Rady o kultuře jako katalyzátoru tvořivosti a inovací, jedné z hlavních priorit českého předsednictví v oblasti kultury. Tento dokument podporuje dlouhodobé úsilí ministrů kultury EU, aby problematika kultury dosáhla odpovídajícího postavení v evropských politikách a vytváří pro to konkrétní nástroje. Jeho jednotlivé části shrnují dosavadní práci a stanoví konkrétní úkoly a postupy pro společné úsilí členských států a Komise k dosažení uvedených cílů. Dokument je výzvou pro členské státy a Evropskou komisi, aby se různými způsoby snažily o naplnění potenciálu v kulturních politikách k podpoře tvořivosti ve společnosti.

 

Ve dnech 26. a 27. 3. 2009 se v návaznosti na vyhlášený Evropský rok tvořivosti a inovací 2009 uskutečnila v Praze mezinárodní konference „Fórum pro kreativní Evropu“. Hlavním cílem konference bylo zohlednit jedinečný přínos umění a kultury k rozvoji a využití kreativního potenciálu Evropy a posílit vnímání umění a kultury jako primárního inspiračního zdroje pro evropskou kreativitu. Koncept kreativity byl diskutován ve třech tematických blocích: Umění, kultura a kreativní ekologie, Kreativita a společnost a Kreativita a vzdělávání. Konference v nich předložila jasné argumenty, že kultura a kreativita významně přispívají ke společenskému a ekonomickému růstu.

Mezi odbornou veřejností získala témata konference a jednotliví speakeři veliký ohlas, stejně tak Fórum jako celek. Nejpozitivněji bylo kvitováno, že témata konference tvořila komplexní celek, který nahlédl co nejkompletněji tematické souvislosti tradičně chápané kultury jako duchovního bohatství a potenciálu jedince i společnosti s jevy ekonomickými, sociálními, sociologickými, obecněji pak antropologickými. Nejdůležitějším poselstvím konference byla nutnost přehodnotit izolaci umění a kultury. Takto nastavené systémové změny mohou ekonomikám jednotlivých zemí pomoci překonat současnou hospodářskou krizi. Z příspěvků účastníků jasně vyplynulo, že umění a kultura jsou nejen základem tvořivosti, nových nápadů a inovací, ale zásadním způsobem se podílejí na zdravém rozvoji celé společnosti.

Počet registrovaných účastníků na konferenci byl 546, z toho 305 zahraničních a 241  účastníků z České republiky. Reálná účast na konferenci v průběhu obou dnů se pohybovala kolem 500 účastníků. Na konferenci vystoupilo 38 speakerů především z Evropy, 1 z Austrálie a 2 z USA. V rámci oficiálních delegací vyslaných členskými státy EU a kandidátskými zeměmi bylo 6 ministrů kultury (ČR, Francie, Švédsko, Lotyšsko, Litva, Makedonie, Rumunsko) a 5 náměstků ministrů kultury (Bulharsko, Kypr, Malta, Polsko, Slovensko).

 

V rámci priority CZ PRES „digitalizace kulturního obsahu“ se uskutečnila konference „Digitální zpřístupnění kulturního dědictví“ v Praze dne 26. 5. 2009, zaměřená na postupy digitalizace v ČS a na problematiku Evropské digitální knihovny. Jejím záměrem bylo zprostředkovat informace o digitálním zpřístupnění evropského kulturního dědictví jak z pohledu Evropské komise a vybraných jí podporovaných iniciativ, tak z hlediska nejvýznamnějších projektů, programů a aktivit evropských národních knihoven.

Konference Digitální zpřístupnění kulturního dědictví si kladla za cíl podat komplexnější přehled o koncepci digitalizace v Evropě, o tom, co již bylo učiněno nejen v oblasti produkce dat, ale také v poskytování online přístupu jednotlivým uživatelům v Evropě i na celém světě. K tomu přispěla prezentace Evropské komise o jejich záměrech a aktivitách v této oblasti, prezentace výsledků statistické studie Numeric věnované digitalizaci v Evropě nebo zpráva o pokrocích projektu Europeana jako evropské digitální knihovny, muzea i archivu. V další části byla konference zaměřena na konkrétní příklady – případové studie několika vybraných evropských národních knihoven, které jsou inspirující ukázkou programů či projektů, které dosáhly stabilních pozitivních výsledků. Společně s prezentací velkých projektů jako je francouzská Gallica nebo španělská Digitální knihovna byly představeny vybrané projekty z Rakouska, Litvy, Švédska a České republiky.

 

Dne 2. 6. 2009 se v Praze uskutečnilo neformální zasedání Výboru pro kulturní záležitosti rady (CAC), zaměřené na strukturovanou diskuzi, týkající se vlivu ekonomické krize na kulturu v ČS. ČS se vyjádřily k následujícím otázkám:

-                    Jaké jsou předpokládané tendence státních výdajů na oblast kultury v nejbližší budoucnosti?

-                    Ovlivnily tyto tendence výdaje ze soukromých zdrojů do oblasti kultury? Jak státy získávají údaje o tomto vývoji?

-                    Jak ovlivňuje současná ekonomická situace projekty mezinárodní spolupráce v oblasti kultury?

-                    Jaké jsou nástroje, které ČS používají při řešení stávající situace (v pozitivním či negativním smyslu)?

V diskuzi bylo konstatováno, že dopady krize se v jednotlivých ČS liší. Bylo přijato doporučení na sdílení informací o stanovených protikrizových opatřeních. Rovněž byla podtržena důležitost role inovace a kreativního průmyslu, jež má velký potenciál pro budoucnost.

Druhým bodem jednání neformálního CAC byla úvodní diskuze k přípravě Pracovního plánu na léta 2010 – 2013. Pro strukturovanou diskuzi byly CZ PRES navrženy tyto otázky:

-     Jaké základní cíle by měl Výbor pro kulturní záležitosti navrhnout pro oblast kultury v současné době a po roce 2010 s ohledem na současnou situaci, na závěry Evropských rad, Rady ministrů pro kulturu a studie Evropské komise?

-    Jakou metodiku zvolit k jejich stanovení?

-    Jak využít poznatků expertních pracovních skupin k co možná nejefektivnějšímu sestavení nového pracovního plánu?

V diskuzi bylo konstatováno, že je předčasné vytvářet závěry k nové struktuře práce CAC. Pracovní plán ve stávající podobě předpokládá předkládání střednědobých a závěrečných zpráv. V červenci 2009 byla podepsána spolupráce EK s Eurostatem pro zajištění dat z oblasti kultury v rámci EU, která by měla přispět k analýze dopadů kultury na veřejný život.

 

České předsednictví věnovalo zvláštní pozornost problematice obětí holocaustu. MK se podílelo na přípravě a průběhu „Konference k osudu majetku obětí holocaustu,  která se uskutečnila v Praze a Terezíně ve dnech 26.-30. června 2009.

 

Vedle těchto odborných pracovních výsledků se Ministerstvo kultury významnou měrou podílelo nazajištění doprovodných kulturních akcí předsednictví. Grantové systémy MK na podporu kulturních aktivit zajistily finanční podporu jednotlivým kulturním institucím i subjektům, které navrhly své projekty. Celkem se uskutečnilo přes 80 kulturních projektů v České republice i v zahraničí s logem předsednictví. MK finančně podpořilo i kulturní akce, pořádané Stálým zastoupením ČR V Bruselu.

 

 

Audiovize

Ve dnech 18. - 20. března 2009 proběhla v Praze mezinárodní konference „O odpovědnostech poskytovatelů obsahu a jeho uživatelů“, k aktuálním otázkám z oblasti audiovize, médií a obsahu on-line. Konkrétně se zaměřila na problematiku zvyšování veřejného povědomí ve vztahu k autorskému právu, porozumění obsahu obchodních sdělení, zejména pokud jde o umístění produktu a dále na koncepty mediální gramotnosti v Evropě. Témata konference současně reagovala na nově přijatou směrnici o audiovizuálních mediálních službách a měla napomoci její implementaci v jednotlivých zemích.

 

V lednu 2009 předložila Komise návrh nového programu MEDIA MUNDUS zaměřeného na spolupráci evropských profesionálů a profesionálů ze třetích zemí v oblasti audiovize. Jeho cílem je podpořit konkurenceschopnost evropských děl na mimoevropských trzích a současně přispět k snazšímu přístupu evropských spotřebitelů ke kulturně rozmanitému audiovizuálnímu obsahu. Program by měl být prováděn od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 s celkovým rozpočtem 15 mil €. Evropský parlament přijal v prvním čtení dne 7.5. 2009 kompromisní znění dohodnuté českým předsednictvím. Tento legislativní akt byl fakticky přijat během jediného předsednictví díky efektivní spolupráci Rady, Parlamentu a Komise. Takto rychlý postup ve spolurozhodovaní proceduře nemá obdoby.

 

Na zasedání Rady pro vzdělání, mládež a kulturu dne 12.5.2009 v části audiovize tak s ohledem na dovršení projednání návrhu programu Media Mundus mohla proběhnout diskuze na aktuální témata „tvůrčího obsahu on-line“ a „mediální gramotnosti“. Cílem byla výměna zkušeností, jež členské státy získaly zejména za poslední rok a reagovat tím prakticky na závěry Rady z loňského roku k těmto tématům. České předsednictví volbou těchto otázek sledovalo rovněž to, aby Komise od členských zemí získala zpětnou vazbu, jakým způsobem se vypořádávají se změnami v oblasti elektronických médií a mohla získané informace a stanoviska využít při přípravě nových návrhů a strategií.

 

 

Duševní vlastnictví – autorské právo

(kapitola Vnitřní trh, Rada pro konkurenceschopnost)

 

Nad rámec Pracovního plánu CZ PRES zajišťovalo MK v rámci PS pro autorské právo Rady pro konkurenceschopnost projednání návrhu Komise na novelizaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. Gestorem návrhu je MK, spolugestorem MPO. Návrh novely směrnice předložila Komise v červenci 2008 a při přípravě CZ PRES se nepočítalo s tím, že by v rámci CZ PRES projednávání návrhu nějak významně pokročilo. Nicméně, vzhledem k tomu, že Komise a zpravodaj návrhu v JURI (MEP B. Crowley) měli eminentní zájem na přijetí návrhu v 1. čtení ještě v průběhu funkčního období EP 2004-2009, vývoj se značně urychlil.  Dne 23. 4. 2009 byl návrh směrnice ve znění pozměňovacích návrhů (do značné míry odpovídajících pozměňovacím návrhům Rady) přijat v prvním čtení plénem EP. 

CZ PRES se návrhem aktivně zabývalo. Nad rámec plánovaných jednání byla zařazena dodatečná pracovní skupina (23. 3.) a flexibilně bylo svoláno jednání attachés (3. 4.). Ve spolupráci s GS Rady a Komisí připravilo CZ PRES celkem 4 revidované kompromisní návrhy a aktivně vyjednávalo s  EP a Komisí v rámci  tzv. „neformálního trialogu“. Na COREPERu dne 27. 3. 2009 byla zjištěna blokační menšina a návrh byl vrácen na úroveň PS. Na PS pro autorské právo dne 18. 5. 2009 proběhla úvodní diskuse k oficiálnímu výstupu z hlasování EP. Návrh byl předán SE PRES k dalšímu projednání.

 

PS pro autorské právo se průběžně zabývala rovněž agendou Světové organizace duševního vlastnictví WIPO (příprava na zasedání Stálého výboru pro autorské právo a práva s ním související, které se uskutečnilo ve dnech 25. - 29. 5. 2009 v sídle WIPO v Ženevě, příprava na zasedání Mezivládního výboru pro duševní vlastnictví a genetické zdroje, tradiční znalosti a folklór, které se uskutečnilo ve dnech 29.6. - 3. 7. 2009 v sídle WIPO v Ženevě) a problematikou autorskoprávních kapitol připravovaných bilaterálních obchodních smluv (smlouvy typu FTAs – „Free Trade Agreements“) a multilaterální dohody ACTA (Obchodní dohoda proti padělání).

 

CZ PRES promptně vyhovělo  podnětu DE předloženému na PS pro autorské právo dne 18. 5. 2009, kterým DE vyzvalo ostatní státy k zaujmutí jednotné (kritické) pozice EU k případu „Gogole Books“ formou přijetí závěrů Rady na příštím jednání Rady pro konkurenceschopnost. Vzhledem k uplynutí procedurálních lhůt k zařazení tohoto tématu mezi „řádné“ body programu jednání Rady ministrů, se CZ PRES rozhodlo ponechat tento bod na programu jednání v rámci části „Různé“. Ve snaze vyhovět DE a dalším státům, které podpořily tuto iniciativu, v oficiálním zápisu z jednání Rady pro konkurenceschopnost dne 28. května Rada vyzývá Komisi, aby vyhodnotila projekt Google Books, zejména s ohledem na jeho možné dopady na díla evropských autorů a jejich práva, a v případě potřeby navrhla příslušné kroky, které zajistí jejich ochranu. Komise přislíbila, že členské státy seznámí s výsledky svého posouzení v září 2009.

DE poprvé otevřelo toto téma na Radě ministrů pro vzdělání, mládež a kulturu (EYC), která se konala dne 12. května 2009 v rámci bodu „Různé“.

 

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
MK Resortní hodnocení CZ PRES srpen 2009.doc, 66 kB